1. Mis on e-konsultatsiooni teenus?

E-konsultatsiooni teenuse abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi (TIS) kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. Perearst konsulteerib eriarstiga, koostades nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile. Perearst saadab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu tema poolt valitud e-konsultatsiooni osutajale. Eriarst tutvub saatekirja sisuga, teeb otsuse ja koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab  infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja TIS-i saatmisest. Edaspidine perearstipoolne tegevus sõltub saatekirja vastusest. .

  1. Kas e-konsultatsiooni teenus rakendub kõikidel erialadel?

2016 aastaks on kokkulepitud saatekirja ja vastuse nõuded ning e-konsultatsiooni  rahastamine 13.erialal: uroloogia, endokrinoloogia, kopsuhaiguste, reumatoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, pediaatria, neuroloogia, hematoloogia, kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialal.

  1. Mis asutused osutavad e-konsultatsiooni teenust?

Kui perearsti tarkvaras on ressursside värskendamine tehtud, kuvatakse perearstile valitud erialal e-konsultatsiooni pakkuvad tervishoiuteenust osutavad asutused. Selleks peab perearst oma töölaual ressursse uuendama iga tööpäeva alguses.

  1. Kas valikupartnerid saavad osutada e-konsultatsiooni teenust või mitte?

Juhul, kui valikupartneril on olemas tehniline valmisolek ja vastav leping EHK-ga, on siis  e-konsultatsiooni teenuse osutamine võimalik. Teenusega liidestumiseks palume pöörduda Eesti E-tervise SA kasutajatoe poole e-posti aadressil: abi@e-tervis.ee  või tööpäeviti kell 9:00 – 17:00 telefonil 694 3943. Täpsema info liidestumise kohta leiate ka Eesti E-tervise SA kodulehelt aadressil: http://www.e-tervis.ee/index.php/et/2012-07-22-08-57-49/liidestumine-tervise-infosysteemiga.

  1. Kui põhjalikult peab olema täidetud/koostatud saatekiri e-konsultatsioonile?

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama,  kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Tingimuste  kirjeldused on leitavad siit: ("Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“

E-konsultatsiooni saatekiri peab olema täidetud piisavalt põhjalikult, mis annaks eriarstile tervikpildi patsiendi tervisemurest. Selgelt tuleks kirjeldada suunamise põhjus ja e-konsultatsiooni küsimise eesmärk. Vältida tuleks asjakohatuid uuringuid jms infot.

  1. Kui eriarst ei edasta saatekirja vastust kesksüsteemi ja perearstile laekub arve, kus on e-konsultatsiooni teenus peal – kas perearst peab maksma teenuse eest või mitte?

Eesti Haigekassa tasub perearstile AINULT nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest. Kõigil juhtudel peab  eriarst koostama saatekirja vastuse ning edastama selle TIS-i nelja tööpäeva jooksul alates saatekirja TIS-i saatmisest TIS-i  Vastuseta e-konsultatsioonide eest tasuma ei pea.

  1. Kuidas perearst saab teada, et on laekunud saatekirjale vastus?

Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest. Kahjuks hetkel puudub automaatne päring, mis tooks Pea töölauale kõik värsked vastused. Vastav päring loodetakse realiseerida 2016a lõpuks.  

  1. Kas e-konsultatsiooni küsides võib valida lisaks erialale ka eriarsti nime (näiteks dr Maasikas, kardioloog)?

Patsiendi terviseprobleemist lähtuvalt valib perearst soovitud eriala ja teenuse osutaja ASUTUSE, kellelt soovitakse konsultatsiooni saada. Nimeliselt arstile saata ei saa.

  1. Kas patsiendilt peaks küsima kuhu asutusse sooviks ta tulla vastuvõtule, kui tekib vajadus? Kas perearst peaks enne e-konsultatsiooni küsimist patsiendiga suhtlema?

Kui perearst võtab otsuse vastu, et vajab teisest arvamust eriarstilt, koostab ta saatekirja e-konsultatsioonile. Kui eriarstiabi osutaja omakorda otsustab, et patsient tuleb kutsuda vastuvõtule, võtab ta patsiendiga ise ühendust ja lepib vastuvõtuaja kokku ning broneerib sobiva aja. Perearst peab veenduma, et patsiendi kontaktandmed on õiged, vajadusel täpsustab neid ja informeerib patsienti (vajadusel eestkostjat, pereliikmeid), et temaga võidakse järgneva nelja tööpäeva jooksul EA vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta.

  1. Kuidas rahastatakse teenust?

Eesti Haigekassa (EHK) rahastab teenust tegevusfondi vahenditest, st et kasutusel ei ole piiri. Eriarstiabi osutaja  esitab e-konsultatsiooni teenuse osutamise kohta arve perearstile. Perearst omakorda esitab  teenuse eest tasumiseks arve EHK-sse.  Eesti Haigekassa tasub nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest.

  1. Kuhu pöörduda lisaküsimuste tekkimisel?

Täiendatav infot saab nii oma haldurilt, kui EHK ja tervishoiuteenuse osutaja kodulehelt.

12Kust leiab patsient e-konsultatsiooniga seonduvat informatsiooni?

Vastus: Patsient näeb patsiendiportaalis e-konsultatsioonile suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.