• Koostöö Balti riikidega

2016. aasta novembris allkirjastasid Baltimaade ravikindlustusasutused kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on arendada riikidevahelist arutelu ja infovahetust seoses ravikindlustuse arenguga. Lepe jõustus 1. jaanuaril 2017. Leppe järgi teevad Baltikumi haigekassad koostööd järgnevatel prioriteetsetel teemadel:

- ravikindlustussüsteemide reformid;
- parimad praktikad ravikindlustuse ressursside paigutamisel;
- ravikindlustatud inimeste registri haldamine;
- lepingute põhimõtted ja järelvalve tervishoiuteenuste osutajate ja apteekidega;
- tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamine;
- tervishoiuteenuste ja apteekide järelvalve;
- uute tehnoloogiate rahastamine;
- muud kõigile osapooltele olulised valdkonnad.
 

Kolme riigi haigekassade esindajad kohtuvad leppe järgi vähemalt korra aastas rotatsiooni korras ning korraldavad vastastikku ekspertgruppide õppesessioone. Koostöölepe on tähtajatu.

  • Arengukoostöö Moldovaga

Eesti haigekassa toetab 2016.-2018. aastani kestva arengukoostöö projekti raames Moldova haigekassat, et aidata tagada nende ravikindlustussüsteemi jätkuv areng meie riigi kogemuse toel. Koostööleppe allkirjastasid Moldova haigekassa juhatuse esimees Mircea Buga ja haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

Kolme aasta kestel tutvustavad haigekassa eksperdid moldovlastele põhjalikult meie riigi praktikaid ja koolitavad sealseid võtmeisikuid erinevates ravikindlustusega seotud valdkondades. Luubi all on organisatsiooni arendamine, tulemusjuhtimine, tervishoiuteenuste rahastamine (hinnakujundus, eelarve planeerimine, lepingute sõlmimine, juhupõhine tasustamissüsteem), ravimite hüvitamine, ravikindlustus Euroopa Liidus ning infotehnoloogilised lahendused.

Eesti ja Moldova haigekassade pikaajaline koostöö algas 2011. aastal. Käimasolev projekt on järjekorras kolmas omasugune ja seda rahastab välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

  • 28.10.2013 allkirjastasid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa lepingu, mille eesmärgiks on Geenivaramu rikastamine ravikindlustuse andmekogu andmetega. See omakorda aitab kaasa Geenivaramule seadusega pandud kohustuste paremale ning terviklikumale täitmisele.

  • 2013. aasta märtsis sõlmisid Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikool teadus- ja rakendusuuringute koostööleppe, et aidata kaasa Eesti tervishoiu tõenduspõhisele planeerimisele ja juhtimisele. Koostöö peamisteks suundadeks on tervisetehnoloogiate hindamine, samuti ennetavate tegevuste ja ravi tulemuslikkuse, kvaliteedi ja kulutõhususe hindamine võrdluses rahvusvahelise teaduskirjanduse ja tunnustatud ravijuhenditega. Koostöölepe

  • 2013. aasta veebruaris sõlmisid Eesti Haigekassa ja E-tervise Sihtasutus koostöömemorandumi tervishoiusektori e-teenuste ja andmestandardite arendamiseks. Koostöömemorandum tagab infosüsteemide parema koosvõime ja lahenduste ladusama käivitumise.