Vali:

Mis on ravijärjekord?

Ravijärjekorra mõiste on sotsiaalministri määruses nr 46 - see on tervishoiuteenuse saamist ootavate isikute nimekiri, mida peetakse tervishoiuteenuse osutaja registratuuris. Järjekordade pikkus sõltub mitmetest teguritest.

Abi vajamisel on oluline haiguse tõsiduse õigeaegne tuvastamine ja eluohtlikus seisundis inimese kiire abistamine. Ülejäänud juhtudel tuleb tagada arsti vastuvõtule pääsemine sõltuvalt terviseprobleemist mõistliku aja jooksulLähtutud on põhimõttest, et inimene peaks saama vajamineva tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene. Inimene peab kindlasti arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordade maksimummäära piires. 

Perearsti vastuvõtule peab pääsema: 
- ägeda terviseprobleemi korral samal päeval
- kõigil teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. 

Eriarstiabi ambulatoorsele vastuvõtule kuni 6 nädalat.  
Eriarstiabi plaanilisele haiglaravile üldjuhul kuni 8 kuud. Määruses on toodud ka erijuhud teatud valdkondade puhul.

NB! Vältimatut ja erakorralist ravi vajavad kindlustatud võetakse ravile olenevalt patsiendi tervislikust seisundist kohe või plaanilisest järjekorrast lühema ooteaja jooksul. Konkreetse inimese ooteaja pikkus oleneb arsti hinnangust.

Mida saab teha ravijärjekorra lühendamiseks?

Ravijärjekord tekib siis, kui patsientide vajadused on reaalsetest võimalustest suuremad. Võimaluste all mõistetakse nii raha kui ka tegijaid. Haigekassa ostab raviasutustelt oma kindlustatutele teenuseid vastavalt laekunud ravikindlustusrahale.  Tervishoiuteenuse osutaja planeerib oma tegevuse tema käsutuses olevate ruumide, seadmete, teenust osutava personali ja haigekassast ostetava teenuse mahu olemasolu järgi.

Eriarstiabi vajajad pannakse tervishoiuprobleemi tõsiduse alusel ravijärjekorda. Lähtutud on põhimõttest, et inimene peaks saama vajamineva tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene. Tõsise tervisehädaga inimene pääseb eriarstile kiiremini.

Nii mõnelegi inimestele teeb muret eriarsti juurde pääsemine. Selleks, et ravijärekorrad lüheneksid, saavad inimesed ka ise palju ära teha. Enamik tervisemuresid ei vaja eriarsti abi, kuna need saab kiiresti lahendada teie perearst, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikke haigusi. Väga tähtis on ka see, et inimene teavitaks raviasutust, kui ta ei saa mingil põhjusel vastuvõtule või haiglaravile tulla. Õigeaegse teavituse korral (vähemalt 24 tundi enne visiiti) saab vabastada vastuvõtu aja ning teistel patsientidel on võimalik aeg broneerida ja kiiremini arstiabi saada.  

Kuigi ravijärjekordi kaotada ei õnnestu, aitab koostöö patsiendi-perearsti-eriarsti vahel tagada inimesele õigeaegse ja vajaliku abi!

Mida teha siis kui te ei pääse lubatud ooteajal perearsti või eriarsti vastuvõtule?

Juhul, kui inimene tunneb, et ta on jäänud vajaliku arstiabita, siis on oluline haigekassa poole pöörduda, et saaksime omalt poolt asjaolusid selgitada. Selleks palume teil saata haigekassale digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile info@haigekassa.ee. Kui te ei saa avaldust allkirjastada digitaalselt, kirjutage avaldus paberile, allkirjastage see ja saatke postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või tooge ise haigekassa  klienditeenindusseKui oleme teie avalduse kätte saanud, siis on meil õigus konkreetse juhtumi menetlemiseks isikuandmeid töödelda ja ning vajadusel küsida lisainformatsiooni tervishoiuteenuse osutajalt.

Ravijärjekordade pikkuse põhjused

Ravijärjekord pikeneb siis kui nõudlus teenuse järele ületab pakkumise. Nõudlust tervishoiuteenustele mõjutavad:

● Konkreetsete raviasutuste töö planeerimine, sh kui palju vastuvõtuaegasid annab raviasutus registratuuri plaanilisteks esmavastuvõttudeks, kui palju broneerib erakorralisteks vastuvõttudeks ja korduvvastuvõttudeks;arstide, aparatuuri ja ruumide (näiteks operatsioonitubade) hõivatus;
● Suur tagasikutsete arv - kui tagasikutseid eriarstile on palju , kasvab ka järjekordades ootavate inimeste arv;
 Patsiendi isiklik valik (patsient soovib minna kindla eriarsti juurde või kindlasse raviasutusse);
● Vastuvõtule registreerunud, kuid kohale mitte minevad patsiendid raviasutuste hinnangul võib selliseid patsiente olla 10-15%.
● Haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu maht. Vaid see punkt loetelust on tegur, mida haigekassal on võimalik vahendite olemasolul lepingusummade muutmisega mõjutada.

Mida teeb haigekassa eriarstiabi ravijärjekordade lühendamiseks?

Tugevdame perearstisüsteemi - oleme seadnud eesmärgiks leida võimalus perearsti vastuvõttudeks ka õhtusel ajal ja nädalavahetusel linnades, kus töötavad grupipraksised. Tööaja välised perearsti vastuvõtud vähendavad koormust haiglate erakorralise meditsiini osakondadele.

Jälgime ravi rahastamise lepingute täitmist ja analüüsime tervishoiuteenuste kättesaadavust. Vajadusel ning võimalusel muudame vahendite jaotust tervishoiuteenuse osutajate vahel erialade ja ravitüüpide lõikes. Arendame ambulatoorse ja päevaravi teenuseid ning suurendame nende osakaalu – raviliikide struktuuri muutus (statsionaarne ravi/päevaravi/ambulatoorne ravi) võimaldab kõigi jaoks tulemuslikumat ja mugavamat ressursside kasutamist.

Arendame e-konsultatsiooni võimalusi perearstidele, et toetada üld- ja eriarstiabi koostööd. E-konsultatsioon võimaldab perearstil terviseinfosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega täpsemaks diagnoosimiseks ning kiireks raviga alustamiseks. 2013. aasta märtsikuust on perearstidel võimalik kasutada eriarsti e-konsultatsiooni endokrinoloogia ja uroloogia erialal

Toetame e-tervise infosüsteemi arengut, sh digiregistratuuri arendamist ja tavakasutusse võtmist. Üle-eestiline digiregistratuur võimaldab saada tervikliku ülevaate erinevate raviasutuste ootejärjekordadest nii perearstil kui patsiendil ning leida patsiendile sobivaim vastuvõtuaeg ning -koht. Digiregistratuuri rakendumise esimeseks eelduseks on pabersaatekirjadelt e-saatekirjadele üleminek ning saatekirjata erialade analüüs (võimalik saatekirja nõude laiendamine).

Kuidas saab patsient ravijärjekordade lühendamisele kaasa aidata?

Tervisemure korral pöörduge esmalt oma perearsti poole. Perearst koos pereõega suudavad lahendada suurema osa terviseprobleemidest. Ägeda tervisehäirega patsiendile peab perearst vastuvõtu korraldama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega.

Teil on võimalik valida endale raviasutust ja arsti. Erinevates raviasutuses ja erinevate arstide juurde võivad olla erineva pikkusega ravijärjekorrad. Isegi kui perearst on saatekirjale kirjutanud mõne kindla arsti või raviasutuse nime, tasub alati küsida vastuvõtuaegu teistest haiglatest või teiste arstide juurde. Ravile võib minna ükskõik millise haigekassa lepingupartneri juurde üle kogu Eesti. Lisaks suurematele haiglatele saab haigekassa rahastusega vastuvõtule ka väiksemates raviasutustes. Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa klienditelefonil (372) 669 6630 või infotelefonil 16 363 (mobiiltelefonilt haigekassa infotelefoni lühinumbrile 16363 helistades maksustatakse kõne vastavalt mobiilioperaatorite poolt kehtestatud lühinumbritele helistamise tariifile (Telia võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min, Elisast 0,21 €/min).

Teavitage raviasutust vähemalt 24 tundi ette, kui Te mingil põhjusel ei saa vastuvõtule või haiglaravile tulla. Nii saab visiiti pakkuda järgmisele abivajajale. Täiendavate küsimuste või probleemide tekkimisel võib pöörduda ka haigekassa poole.

 

Eriarstiabi järjekordade statistika

 

Eriarstiabi, õendusabi ja hambaravi järjekordade

pikkused ja põhjused(kvartalite kaupa)

2017

I kvartal

I pa

 

2016

2015

Eriarstiabi ravijärjekordade detailandmed (HVA, ambulatoorsed)

2017

I kvartal
II kvartal

2016

I kvartal
I
I kvartal

III kvartal

IV kvartal

2015

Juhime tähelepanu, et haigekassa küsib raviasutustelt ravijärjekordade andmeid igakuiselt 1. kuupäeva seisuga. See tähendab, et 1. kuupäeval oli raviasutusse helistades võimalik broneerida arstiaeg tabelis näidatud ooteajaga. Ravijärjekordade seis muutub igapäevaselt, konkreetsel päeval vabade aegade ning ooteaja kohta saab infot raviasutusest. 

Eriarstiabi ravijärjekordade info on toodud vaid haiglavõrgu arengukava ehk HVA haiglate kohta:

Ida-Tallinna Keskhaigla
Lääne-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Lastehaigla
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Hiiumaa Haigla
Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaa Haigla
Kuressaare Haigla
Lõuna-Eesti Haigla
Läänemaa Haigla
Narva Haigla
Põlva Haigla

Pärnu Haigla
Rakvere Haigla
Rapla Maakonnahaigla
Tartu Ülikooli Kliinikum
Valga Haigla
Viljandi Haigla

 

Eriarstiabi ravijärjekordade põhjused graafikuna 2014-2015 ja 2016-2017 (HVA haiglate kohta).

Eriarsti vastuvõtule on võimalik mitmetel erialadel pöörduda ka teiste Eesti Haigekassa lepingupartnerite juurde.

Kindlustatul on õigus valida ükskõik millist raviasutust haigekassa lepingupartnerite hulgast, sõltumata oma elukohast.

Eriarstiabi ravijärjekorrad 01.09.2017 seisuga

 

 

Perearstiabi järjekorrad

Haigekassa kontrollib perearste külastades perearstidega sõlmitud lepingute täitmist.

Iga perearstikeskust kontrollitakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, seega ühel aastal külastatakse ligikaudu kolmandikku kõigist perearstidest.

Lisaks sellele kontrollitakse perearstide tööd ka patsientide kaebuste põhjal või järelkontrollina probleemide ilmnemise järgselt.

Kontrolliga hinnatakse iga perearsti individuaalselt. Koondaruandes on välja toodud kontrolli tulemused summeerituna piirkondade kaupa ning Eestis kokku. Tulemused võite leida siit:

w

Perearstide kättesaadavuse 
kontrolli tulemused

Perearstiabi kättesaadavuse
koondaruanne

2017. aasta I poolaasta 2017. aasta I poolaasta
2016 aasta 2016 aasta
2015 aasta 2015 aasta

2014 aasta (xls)

2014 aasta

2013 I pa , II pa

2013 I pa , II pa