Arvelduskonto, e-posti aadress või telefoninumber

Kui need andmed on haigekassal olemas, on need esitanud isik ise.

Haigekassa kasutab ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui isik on haigekassale esitanud erinevate rahaliste hüvitiste (nt töövõimetushüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) saamiseks erinevate arvelduskontode andmeid, siis kõik ülekanded tehakse isiku poolt viimati esitatud kontole.

Kuidas muuta?

● Riigiportaali eesti.ee vahendusel

● Esitades haigekassale avalduse, mida saab esitada paberkandjal haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata digiallkirjaga avaldus aadressile info@haigekassa.ee

Isiku nimi

Haigekassa kasutab rahvastikuregistrist saadud andmeid. Andmete uuendamine toimub iga päev

Kuidas muuta? Haigekassat ei ole eraldi vaja teavitada. 

Aadress

Haigekassa kasutab rahvastikuregistrist saadud põhielukoha aadresse. Andmete uuendamine toimub iga päev. Ka kõik teated, kirjad ja muud dokumendid (info kindlustuse lõppemisest, vähiskriiningu kutse jne) saadab haigekassa inimese rahvastikuregistri aadressile.

Kuidas muuta? Aadressi muutusest palun teavitage rahvastikuregistrit. Haigekassat ei ole eraldi vaja teavitada.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada elukohateade kohalikule valla- või linnavalitsusele. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või digiallkirjaga e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee.

Rahvastikuregistrisse tuleb teatada uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete puudumisel. Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt.