Laps

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Ravikindlustuse tekkimine

Alla 19 a isikud võtab haigekassa arvele Rahvastikuregistrist saadud andmete alusel.
Kindlustuskaitse saavad lapsed, kelle andmed rahvastikuregistris on korras ja põhielukoha aadress Eestis määratletud.

Juhul, kui pärast sünnitunnistuse väljastamist pole lapse andmed haigekassa andmebaasi jõudnud, palume lapsevanematel pöörduda haigekassa klienditeenindusbüroosse või helistada klienditelefonile 669 6630  edasiste juhiste saamiseks.

Ravikindlustuse lõppemine 

Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Õpilane ja üliõpilane

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:
 Põhiharidust omandavatel õpilastel
 Üldkeskharidust omandavatel õpilastel
 Kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
 Eesti alalistest elanikest üliõpilastel, välja arvatud doktoranditoetust saavatel doktorantidel.(Doktoranditoetuse saaja kindlustuskaitse kohta leiab infot siit)

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, peab haigekassa tegema kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Ravikindlustuse lõppemine

 

• Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.

• Üldkeskharidust omandaval õpilase ravikindlustuskaitse  lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.  Kuid, kui õpilane on kolme aasta jooksul õppima asumisest õppeasutust lõpetamata välja heidetud, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel.

• Kutseõppe omandaja  kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

• Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel.

 
Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustuskaitse peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest. Kui akadeemiline puhkus on võetud meditsiinilistel põhjustel, tuleb see ka vastavalt vormistada. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused Eestis õppides? Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonile 669 6630. Kui selgub, et sul ei ole ravikindlustust, kuid arvad, et sul on sellele õigus, siis võid pöörduda haridus- ja teadusministeeriumi poole. Kontaktid: e-post ehis.tugi@hm.ee ja telefonid 735 0577 või 735 0574.

Välismaal õppijad

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale avalduse ning õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood või sünniaeg;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

NB! Õppeperioodi kestus peab tõendil olema märgitult kuupäevaliselt. Tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal, kuna ravikindlustuskaitse vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks. 

Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
Ravikindlustuskaitse taotlemise dokument tuleb saata posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee,  kirjutades aadressil info@haigekassa.ee, või helistades haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630.

Korduma kippuvad küsimused

K: 

1. Kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, kuid õpilane lõpetab ülikooli alles järgmisel kevadel, siis mis ajani kehtib tal ravikindlustus?

V: 

Kui üliõpilase õppekava nominaalaeg on kolm aastat, siis ravikindlustus kehtib neli aastat ja kolm kuud. Seega kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, siis ravikindlustus ülikooli kaudu lõpeb järgmisel sügisel. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida kodanikuportaalist www.eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630. 

K: 

2. Kas osalise koormusega õppiv tudeng saab ka ravikindlustuse?

V: 

Jah, ravikindlustuse saamisel ei ole õpilase koormus oluline.

K: 

3. Õpilane viibib ülikoolist akadeemilisel puhkusel ja on töötu. Kas ta saab end akadeemilise puhkuse ajal ravikindlustuse saamiseks töötuna arvele võtta?

V: 

Töötuna ei võeta arvele päevases õppevormis või täiskoormusega õppijaid, akadeemilisel puhkusel viibijaid aga küll. Täpsemalt saab selle kohta lugeda töötukassa kodulehelt.