Ravikindlustustatud on ka kõik töötukassas registreeritud töötud:

  •  töötuskindlustushüvitise saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele;
  • töötutoetust saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele;
  • töötutel, kes ei saa töötutoetust, töötuna arveloleku 31. päevast;
  • töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ega saa töötutoetust osalemise esimesest päevast;
  • mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel avalduse esitamise päevast.

Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist. Kui inimene asub uuesti tööle, siis on tal õigus ravikindlustusele tööandja kaudu.

Inimene ise ravikindlustuse saamiseks haigekassale dokumente esitama ei pea. Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab töötukassa. Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu pärast.

Kui inimene on kaotanud nii töö kui ka ravikindlustuse, kuid soovib uuesti töökohta leida ja ravikindlustatu staatust säilitada, siis on tal võimalik ennast Töötukassas töötuks registreerida. Töötul on õigus ka ravikindlustusele. Ravikindlustus tekib registreeritud töötule alates 31. töötuks registreerimise päevast. Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hüvitiste kohta leiate Töötukassa kodulehelt.

Osaledes aga Töötukassa suunamisel juba enne 31. päeva tööturukoolitusel, tööharjutusel või tööpraktikal, tekib ravikindlustus alates teenusel osaletud päevast. Kui inimesel on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, siis hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib ehk töötukassa positiivse otsuse tegemise päevast.