Meditsiiniseadmete loetelu menetlemise tegevuskava

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine toimub üks kord aastas vastavalt sotsiaalministri määrusega kinnitatud korrale. Muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse  § 481 alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja haigekassa. Menetluse algatamiseks peab ettepaneku algataja vormistama ja esitama haigekassale vormikohase taotluse, millele vajaduse korral lisatakse täiendavaid andmeid või viiteid vastavale allikale teaduskirjanduses.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepanekute esitamise tähtaeg on iga aasta 1. jaanuar. Tähtajast hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub järgmisel kalendriaastal. 

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile maiken.magi@haigekassa.ee või paberkandjal Eesti Haigekassa postiaadressile.

Iga aasta 1. jaanuariks ootame ka erialaühendustelt põhjendatud ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel haigekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Meditsiiniseadmete müüjad