Üldist

Raviteenuste arvete pakett peab vastama RTA elektroonse saadetise formaadile (17.12.2014)

Paketile lisatakse laadimisel täiendavalt haigekassa osakond, kuluperiood (peab olema vahemikus väiksem võrdne *.hdr failis välja “KUUPÄEV” kuupäevaga ja mitte varasem kui jooksev või eelmine kuu) ja saadetise tüüp. Neid parameetreid paketi formaadis ei ole.

Raviarvete üleslaadimine

- Vali link “Raviarvete üleslaadimine”.
- Vali haigekassa osakond.
- Sisesta kuluperiood.
- Vali saadetise tüüp.
- Vali saadetise failid, kirjutades faili nime koos asukohaga sisestus ruutudesse “Fail x:” või kasutades sirvimisnuppu. Failid võib sisestada suvalises järjekorras, sisestusruutudesse “Fail 1:” kuni “Fail 6:”. Failid võivad olla pakitud kujul (kolm faili) või pakkimata (kuni kuus faili).
- Kontrolli e-posti aadressi ruudus “E-post”, sellele aadressile saadetakse paki laadimise tulemus.
- Kui pakk laetakse ainult testimiseks (st vigadeta tulemuse korral pakki väljamaksmiseks ei edastata), märgi ruut “Testimine”.
- Vajuta nuppu “Saada”, siis esitatakse laetud failid kinnitamiseks, kui kuvatud on soovitud failid, vajuta “Kinnita” kui mitte, saab saatmise katkestada nupuga “Katkesta” ja sisestada paki failid uuesti.
- Kui “Kinnita” nuppu ei vajutata ja suletakse veebisirvija aken, tuleb staatuseks “Tühistatud” ja pakki kontrollimiseks ei edastata.

Kontrolli tulemused

Peale saadetise kinnitamist avaneb “Allalaadimisleht” ja saab jälgida kontrollimise käiku. Kontrollimisel on viis faasi:

  1. “Ootel”

  2. "Kontrollimisel TORUs”

  3. “Viga”

  4. “Katkestatud”

  5. “Ok” või testimise korral “Testitud”

Need olekud kuvatakse iga paki kohta veerus “Staatus” ja need tähendavad vastavalt:

  1. pakk on üles laetud ja võetud kontrollimiseks järjekorda,

  2. pakki kontrollitakse,

  3. paki kontrollimisel esines vigu,

  4. programmi töös esines tõrkeid ja protsess katkestati,

  5. arvete pakk on vastuvõetud või kontrollimisel (testimisel) vigu ei leitud.  

Vigade kuvamine

Kui staatus on “Viga” tekkib reale nupp “Vaata vigu”. Vajutades nupule avaneb leht “Saadetise vead”, kus on esitatud vead (kuni kümme viga), vead on nummerdatud, iga vea kohta on esitatud faili nimi, kus viga avastati, faili tunnus, kirje number andmebaasis, veakood ja vea kirjeldus. Vea kirjelduses on viidatud probleemsele väljale vastavas failis ja arve numbrile, ja on kirjeldatud viga. Sellega on viga üheselt lokaliseeritav.

Kui vigu on üle kümne viidatakse sellele märkusega: “Kõikide vigade vaatamiseks vajuta nupule “Vigade faili vaatamine/allalaadimine”” ja avaneb võimalus kõigi vigade vaatamiseks.

XML

Kui kontrollimisel vigu ei esinenud või esinenud vead võimaldavad, genereeritakse paki põhjal xml- formaadis kokkuvõte. Sel juhul ilmub rea lõppu nupp “XML”, millele vajutades saab faili salvestada või avada vaatamiseks. Failis on muuhulgas iga arve kohta esitatud DRG-grupeerimise tulemused.

NB! Kuna tegemist võib olla väga suurte (kuni 20-25MB) failidega on soovitav fail eelnevalt salvestada ja siis avada. Faili avamisel tuleks oodata kuni faili viimases reas on kirje “</KOONDARVE>”, siis on kogu fail kindlasti avatud.

Hoiatus

Osa kontrolle genereerivad vea asemel hoiatuse (“Sisu kontrollide” tabelis on need kontrollid veerus “Veatüüp” märgitud “K1” või “K2”). Hoiatused on esitatud sarnaselt vigadega, selle vahega, et kirjeldus algab sõnaga “Hoiatus: …”. Kui kontrollimisel vigu ei esinenud ja oli hoiatusi, märgitakse staatus “Ok” ja lisaks tekib nupp “Hoiatus”. Hoiatused esitatakse samasuguses korras nagu vead.

DRG-grupeerimine

Raviarvete pakile DRG- hinna ja muude -parameetrite saamiseks tuleb pakk üleslaadida (vt Raviarvete üleslaadimine, p2). Kui pakk on saanud staatuse “Testitud” või “Ok”, ilmub reale nupp “XML” (vt XML, p5). Failis on igale arvele lisatud DRG- parameetrid, näiteks:

 <DRG>

         <KOOD>202</KOOD>

         <PUNKTE>.9739</PUNKTE>

         <MDCKOOD>7</MDCKOOD>

         <RTCKOOD>0</RTCKOOD>

  </DRG>

Kui arve ei grupeerunud, siis <DRG> sektsioon puudub. Kui arve grupeerus on nendele parameetritele omistatud vastavad väärtused. Veel antakse väärtused parameetritele:

<DRGOSAKAAL>0.1</DRGOSAKAAL>

  <DRGPIIRHIND>6204</DRGPIIRHIND>

  <ARVESUMMA>6277.75</ARVESUMMA>

NB! Testimisel arvete pakki väljamaksmiseks ei edastata.

DRG- grupeerimisele kuuluvad eriarstiabi RTA-d, mille paki tüüp on RA, MK, VM ja raviteenusetüübid on 2, 16, või ravitüübid 1, ja 15, 19 kui arveridadel on vähemalt üks päevakirurgia hinnakirja koodidest (3076, 3077, 3078, 2210K, 2242K, 2243K, 2244K, 2246K, 2247K, 2248K, 2250K, 2251K, 2270K, 2271K, 2272K, 2273K, 2274K).

DRG- osakaal märgitakse 0.1, kui ei ole tegemist järgarvega; kui põhieriala ei ole A50, V50, A51, V51, A98, V98, V10; kui teenusepõhine arve summa jääb vastava DRG erandite alumise ja ülemise piiri vahele (vt DRG Hinnakiri). Teistel juhtudel on DRG- osakaal võrdne 0-ga ja <DRGPIIRHIND> märgitakse ka null.

RTA kogumaksumus arvutatakse valemiga: RTA kogumaksumus = (“DRG osakaal”) * DRG piirhind + SUM((1-“DRG osakaal”) * “RTA teenusepõhine summa”.

DRG koondarve

Kui arve on kontrollitud ja on võimalik arvutada koondarve, siis on laetud paki rea lõpus nupp “DRG Koondarve”. Staatuse “Testitud” või “Viga” korral on esitatud arvete koond, staatuse “Ok” korral on esitatud korrektne koondarve. Koond ja koondarve arvutamisel on arvestatud ka DRG hinda – sellest ka nimetus “DRG Koondarve”.