Loe lähemalt:

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil loodi 2013.aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Samas kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda.

2013. aastal alustas haigekassa e-konsultatsiooni teenuse rahastamist uroloogia ning endokrinoloogia erialadel. 2014. aastaks lepiti kokku saatekirja ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist kopsuhaiguste, reumatoloogia ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal ning 2015. aastal pediaatrias, neuroloogias ja hematoloogias. Alates 2016. aastast lisandus e-konsultatsiooni teenus kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialal. 2017. aastaks lepiti kokku saatekirja suunamise ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist nefroloogia, sisearsti ja psühhiaatria erialal.

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

Haigekassal on kavas 2017. aastal rahastavate e-konsultatsiooni erialade valikut veel laiendada. E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on  kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja  vastavate erialaseltsidega ja ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika lisades ja avanevad järgmistel linkidel:

 

Näiteks võib perearst e-saatekirjaga suunata uroloogi konsultatsioonile patsiendi, kelle urineerimishäired pole allunud medikamentoossele ravile ja endokrinoloogi konsultatsioonile dekompenseeritud diabeediga patsiendi. Alates 01.01.2014. kehtivad nimetatud määruse lisades eriarsti vastusele e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu puhul erinevad nõuded.

Perearst esitab haigekassale teenuse eest tasumiseks arve, kui teenus on osutatud eelpool nimetatud nõuete kohaselt ning eriarstiabi osutaja on esitanud perearstile osutatud teenuse kohta arve. Haigekassa tasub juhul, kui tervishoiuteenus on osutatud vastavalt eelpool nimetatud määruses kokkulepitud reeglitele (lisades 19-23, 27-29, 31-38 sätestatud nõuded). Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Sama 3039 koodi alusel tasub haigekassa perearstile ka e-vastuvõtu eest ehk juhul, kui e-konsultatsiooniks saadetud andmetest selgub, et patsient vajab eriarsti vastuvõttu. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aeg ja märgib selle saatekirja vastusele.  

Teenusega liidestumiseks palume pöörduda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) poole abi@tehik.ee või tööpäeviti 09-17:00 telefonil 6 943 900, liidestumise lepingute küsimustega pöörduda Eve Tamme poole eve.tamm@tehik.ee .

Probleemide ja küsimuste korral võtke ühendust oma halduriga või edastage info haigekassa e-posti aadressile ekonsult@haigekassa.ee.

Haigla
 
Kontaktisik
 
Telefon
 
E-post
 
SA PERH Sirje Kaarna 6171595 ekonsultatsioon@regionaalhaigla.ee
SA TÜK Merje Tikk 7319308 merje.tikk@kliinikum.ee
SA Tallinna Lastehaigla Maila Raidmäe 6977127 maila.raidmae@lastehaigla.ee
AS ITK Lea Karik 6207980 lea.karik@itk.ee
AS LTKH Aide Aavik 6511499 aide.aavik@keskhaigla.ee
AS IVKH Monika Sepp 3 311 103 monyca.sepp@ivkh.ee
SA Pärnu Haigla Kaja Ressar 4473303 kaja.ressar@ph.ee

Teenuse osutamine erialade lõikes 7 HVA haiglas

Asutuse nimiE250- onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses)E330- pulmonoloogiaE230-neuroloogiaE120-endokrino-loogiaE410-uroloogiaE140-gastroen-teroloogiaE270-otorinolarün-goloogiaE360- sisehaigusedE350-reumatoloogiaE470- allergoloogia-immunoloogiaE170- kardioloogiaE210- nefroloogiaE320- psühhiaatriaE260-ortopeediaE290- pediaatriaE150- hematoloogia
Pärnu Haigla SA JahJahJahJah JahJahJah Jah JahJahJah 
Kuressaare Haigla SA                
Lõuna-Eesti Haigla AS   JahJah  Jah    Jah   
Valga Haigla AS  Jah Jah JahJahJah   Jah Jah 
Läänemaa Haigla SA                
Raplamaa Haigla SA                
Hiiumaa Haigla                
Tallinna Lastehaigla SA              Jah 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SAJahJahJahJahJahJahJahJahJah  JahJahJah Jah
Narva Haigla SA                
Tartu Ülikooli Kliinikum SA JahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJah
Jõgeva Haigla SA                
Ida-Tallinna Keskhaigla ASJahJahJahJahJahJahJahJahJahJahJah     
Järvamaa Haigla SA                
Põlva Haigla AS                
Ida-Viru Keskhaigla SA JahJahJahJahJahJahJah  Jah  JahJah 
Rakvere Haigla AS Jah  Jah Jah Jah     Jah 
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS Jah JahJahJahJah Jah  JahJahJah  
Viljandi Haigla SA   Jah          Jah 

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haigla juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks.

Perearstide ja eriarstide omavahelise koostöö tõhustamiseks loodi 2013. aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks („e-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel“, kood 3039). E-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, kas patsient vajab eriarsti abi ja täiendavaid uuringuid või piisab ravi edaspidisest koordineerimisest perearsti poolt. E-vastuvõtt (varasemalt e-visiit) toimub juhul kui eriarst otsustab e-konsultatsioonile suunatud patsiendi käsitluse üle võtta, määrates patsiendile eriarstile tulemise aja. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsiendi aega, kes enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma.

Käesolev uuring annab ülevaate järgmistest e-konsultatsiooni kasutamisega seotud teemadest:

- teadlikkus e-konsultatsioonist ja selle kasutamine;

- e-konsultatsiooni teenuse mittekasutamise peamised põhjused;

- e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavus ja infoallikad;

- e-konsultatsiooni ja selle rahastamise süsteemi toimimise arusaadavus;

- tehnilised takistused e-konsultatsiooni rakendamiseks;

- olemasoleva süsteemi tugevused ja nõrkused;

- ettepanekud e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Uuringu sihtrühmaks olid kõikide erialade arstid (va hambaarstid) ja Vabariigi Valitsuse 02.04.2003 a määruses nr 105 „Haiglavõrgu arengukava“ nimetatud haiglate (edaspidi HVA haiglad) administratsiooni esindajad. Sihtrühma kuulusid nii e-konsultatsiooni kasutavad kui ka mittekasutavad arstid ja HVA haiglate juhatus. HVA haiglate loetellu kuuluvad järgmised haiglad:

- Piirkondlikud haiglad: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla;

- Keskhaiglad: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla;

- Üldhaiglad: AS Järvamaa Haigla, Kuressaare Haigla SA, SA Läänemaa Haigla, AS Rakvere Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Narva Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Valga Haigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Põlva Haigla, A Rapla Maakonnahaigla;

- Kohalikud haiglad: SA Jõgeva Haigla.

Uuringuga saab tutvuda siin: E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs 

E-konsultatsiooni kasutamise aruandlus

2017. aasta I poolaastal tasus haigekassa 6023 e-konsultatsiooni eest. Teenust kasutasid 697 perearsti üle Eesti. 2016. aasta I poolaastal tasus haigekassa 1773 e-konsultatsiooni eest. Kokku tasuti 2017. aasta I poolaastal e-konsultatsioone 85 833,95 euro ulatuses.

E-konsultatsiooni teenuse aktiivsemad kasutajad (raviasutused)

E-konsultatsiooni teenuse aktiivsemad kasutajad (perearstid)

 

E-konsultatsiooni ressursid seisuga 31.10.2016

Raviasutuse nimi

E120

E140

E150

E170

E230

E260

E270

E290

E330

E350

E410

E470

Põlva Haigla
3039
 
 
 
 
 
3039
 
 
 
3039
 
Valga Haigla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3039
 
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
3039
3039
 
 
3039
 
3039
 
3039
3039
3039
3039
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
 
 
 
 
 
 
 
3039
 
3039
3039
 
AS Rakvere Haigla
 
 
 
 
3039
 
3039
3039
3039
3039
3039
 
Reveron Baltic OÜ (Glycostar OÜ)
3039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medita Baltics OÜ
3039
 
 
 
 
 
 
 
 
3039
3039
 
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
3039
3039
3039
3039
3039
 
3039
3039
3039
3039
3039
3039
SA Ida-Viru Keskhaigla
3039
3039
 
3039
3039
3039
3039
3039
3039
 
3039
 
SA Viljandi Haigla
3039
 
 
 
 
 
 
3039
 
 
 
 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
3039
3039
3039
 
3039
 
3039
 
3039
3039
3039
 
SA Tallinna Lastehaigla
 
 
 
 
 
 
 
3039
 
 
 
 
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste kliinik SA
 
 
 
 
 
 
3039
 
 
 
 
 
SA Pärnu Haigla
 
 
 
3039
3039
 
3039
3039
3039
3039
3039

 


Tuginedes statistikamoodulile, 2016 aastal 30.11 seisuga väljastati kokku 367 786 saatekirja ambulatoorsele vastuvõtule:

 

 

E-konsultatsiooni teenuse KKK

 1. Mis on e-konsultatsiooni teenus?

E-konsultatsiooni teenuse abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi (TIS) kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. Perearst konsulteerib eriarstiga, koostades nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile. Perearst saadab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu tema poolt valitud e-konsultatsiooni osutajale. Eriarst tutvub saatekirja sisuga, teeb otsuse ja koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab  infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja TIS-i saatmisest. Edaspidine perearstipoolne tegevus sõltub saatekirja vastusest. .

 1. Kas e-konsultatsiooni teenus rakendub kõikidel erialadel?

2016 aastaks on kokkulepitud saatekirja ja vastuse nõuded ning e-konsultatsiooni  rahastamine 13.erialal: uroloogia, endokrinoloogia, kopsuhaiguste, reumatoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, pediaatria, neuroloogia, hematoloogia, kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialal.

 1. Mis asutused osutavad e-konsultatsiooni teenust?

Kui perearsti tarkvaras on ressursside värskendamine tehtud, kuvatakse perearstile valitud erialal e-konsultatsiooni pakkuvad tervishoiuteenust osutavad asutused. Selleks peab perearst oma töölaual ressursse uuendama iga tööpäeva alguses.

 1. Kas valikupartnerid saavad osutada e-konsultatsiooni teenust või mitte?

Juhul, kui valikupartneril on olemas tehniline valmisolek ja vastav leping EHK-ga, on siis  e-konsultatsiooni teenuse osutamine võimalik. Teenusega liidestumiseks palume pöörduda Eesti E-tervise SA kasutajatoe poole e-posti aadressil: abi@e-tervis.ee  või tööpäeviti kell 9:00 – 17:00 telefonil 694 3943. Täpsema info liidestumise kohta leiate ka Eesti E-tervise SA kodulehelt aadressil: http://www.e-tervis.ee/index.php/et/2012-07-22-08-57-49/liidestumine-tervise-infosysteemiga.

 1. Kui põhjalikult peab olema täidetud/koostatud saatekiri e-konsultatsioonile?

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama,  kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Tingimuste  kirjeldused on leitavad siit: ("Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“

E-konsultatsiooni saatekiri peab olema täidetud piisavalt põhjalikult, mis annaks eriarstile tervikpildi patsiendi tervisemurest. Selgelt tuleks kirjeldada suunamise põhjus ja e-konsultatsiooni küsimise eesmärk. Vältida tuleks asjakohatuid uuringuid jms infot.

 1. Kui eriarst ei edasta saatekirja vastust kesksüsteemi ja perearstile laekub arve, kus on e-konsultatsiooni teenus peal – kas perearst peab maksma teenuse eest või mitte?

Eesti Haigekassa tasub perearstile AINULT nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest. Kõigil juhtudel peab  eriarst koostama saatekirja vastuse ning edastama selle TIS-i nelja tööpäeva jooksul alates saatekirja TIS-i saatmisest TIS-i  Vastuseta e-konsultatsioonide eest tasuma ei pea.

 1. Kuidas perearst saab teada, et on laekunud saatekirjale vastus?

Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest. Kahjuks hetkel puudub automaatne päring, mis tooks Pea töölauale kõik värsked vastused. Vastav päring loodetakse realiseerida 2016a lõpuks.  

 1. Kas e-konsultatsiooni küsides võib valida lisaks erialale ka eriarsti nime (näiteks dr Maasikas, kardioloog)?

Patsiendi terviseprobleemist lähtuvalt valib perearst soovitud eriala ja teenuse osutaja ASUTUSE, kellelt soovitakse konsultatsiooni saada. Nimeliselt arstile saata ei saa.

 1. Kas patsiendilt peaks küsima kuhu asutusse sooviks ta tulla vastuvõtule, kui tekib vajadus? Kas perearst peaks enne e-konsultatsiooni küsimist patsiendiga suhtlema?

Kui perearst võtab otsuse vastu, et vajab teisest arvamust eriarstilt, koostab ta saatekirja e-konsultatsioonile. Kui eriarstiabi osutaja omakorda otsustab, et patsient tuleb kutsuda vastuvõtule, võtab ta patsiendiga ise ühendust ja lepib vastuvõtuaja kokku ning broneerib sobiva aja. Perearst peab veenduma, et patsiendi kontaktandmed on õiged, vajadusel täpsustab neid ja informeerib patsienti (vajadusel eestkostjat, pereliikmeid), et temaga võidakse järgneva nelja tööpäeva jooksul EA vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta.

 1. Kuidas rahastatakse teenust?

Eesti Haigekassa (EHK) rahastab teenust tegevusfondi vahenditest, st et kasutusel ei ole piiri. Eriarstiabi osutaja  esitab e-konsultatsiooni teenuse osutamise kohta arve perearstile. Perearst omakorda esitab  teenuse eest tasumiseks arve EHK-sse.  Eesti Haigekassa tasub nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest.

 1. Kuhu pöörduda lisaküsimuste tekkimisel?

Täiendatav infot saab nii oma haldurilt, kui EHK ja tervishoiuteenuse osutaja kodulehelt.

12Kust leiab patsient e-konsultatsiooniga seonduvat informatsiooni?

Vastus: Patsient näeb patsiendiportaalis e-konsultatsioonile suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.