Kvaliteetne tervishoiuteenus tagab patsiendile parema tervise ja suurendab kogu tervisesüsteemi toimivust optimaalsema ressursikasutuse kaudu.  Eesti Haigekassal on haigekassa seaduse alusel kohustus kontrollida osutatud teenuste põhjendatust ja kvaliteeti.

Haigekassa usaldusarstid pööravad dokumentide (raviarved, soodusretseptid, töövõimetuslehed) kontrollil tähelepanu väljamakstava ravikindlustushüvitise vastavusele õigusaktides toodud tingimustele ning lisaks ka teenuse kvaliteedile ja osutamise põhjendatusele. Haigekassa poolt tasustatud tervishoiuteenused ja hüvitatavad soodusretseptid ning töövõimetuslehed peavad olema meditsiiniliselt põhjendatud ja vastavuses kehtivate õigusaktidega. Kontrolli teostamisel võrreldakse ja analüüsitakse nii rahalisel dokumendil kui ka viimase baasil raviasutusest tellitaval ravidokumendil olevat infot.

Kontrollitavate teemade valikul lähtutakse mitmetest valikukriteeriumidest: suur varieeruvus ravitegevuses tervishoiuteenuste osutajate lõikes; oluliselt suurenenud ravikindlustushüvitiste kulu; oluliselt suurenenud osutatud tervishoiuteenuste/soodusravimite maht; suur varieeruvus raviarvete andmete kodeerimises tervishoiuteenuse osutajate lõikes jm. Kontrollitavate rahaliste dokumentide ja asutuste loetelu saadakse juhuvaliku meetodil, st igal valitud teemal ei kontrollita kõiki lepingupartnereid.

Lisaks tutvutakse ravidokumentidega tihtipeale seoses tööandjate või patsientide järelepärimistega, andmaks tõstatatud küsimustele vastuseid.

Haigekassa arutab kõikide kontrollide tulemused läbi inspekteeritud asutustega ja juhib tähelepanu puudustele. Vajadusel viiakse läbi järelkontroll või algatatakse koostöös erialaseltsiga vastava teemaline kliiniline audit.