Tööandja tõend – dokument, millega tööandja tõendab osalist või täielikku nõustumist töötaja töövõimetusega perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Tõend edastatakse haigekassale juhul, kui  hüvitist taotletakse välisriigi haiguslehe/arstitõendiga või kui isikul on mitu tööandjat. Kui TVL andmed on ühe tööandja poolt esitatud, kuvatakse teistele tööandjatele teenuses lehe staatusena „Edastatud“Tõendi vorm.

Pärimisõiguse tunnistus – notariaalselt kinnitatud tõend, millega kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed tõendavad kindlustatud isiku surma korral oma pärimisõigust ja seega õigust kindlustatu surma tõttu väljamaksmata jäänud ajutise töövõimetuse hüvitisele.

Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral – avaldus, mille kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmed esitavad töövõimetushüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral. Avaldusele peab olema lisatud pärimisõiguse tunnistus. Avalduse vorm.