Bioloogiliste ravimite ostmise ühishange juuli 2022 - jaanuar 2023

Ühishanke „Bioloogiliste ravimite ostmine“ tutvustus ja turu-uuring
 • Mis on ühishanke eesmärgiks?

Käesolev ühishange viiakse läbi koostöös haiglatega, mille juhtiv ühishankija on EHK ja mille peamiseks eesmärgiks on viia läbi kordus ühishange tagamaks nimetatud ravimite järjepidev ja tõrgeteta kättesaadavus kõigile hankes osalevatele haiglatele.

 • Kes osalevad pilootprojektis?

Ühishankes osaleb EHK koos nelja haiglaga: Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla. Võimalikud täiendavad huvitatud haiglad selguvad hanke välja kuulutamise ajaks. Juhtiv ühishankija on EHK, kes viib haiglate nimel läbi kogu hankemenetluse protseduuri kuni raamlepingu allkirjastamiseni – st EHK allkirjastab haiglate nimel raamlepingu, müügilepingu sõlmib iga haigla iseseisvalt.

 • Mida hangitakse?

Pilootprojekti objektiks on bioloogilised ravimid, täpsemalt ravimid toimeainetega infliksimab, trastuzumab ja rituksimab. Igas vastavas hanke osas on liidetud kokku kõigi nelja haigla mahud. Hankimisele tuleb kokku 7 osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):

 1. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg / 100mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 300/ 20 viaali /ühes aastas.
 2. Rituksimab infusioonilahuse kontsentraat 500mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali /ühes aastas.
 3. Rituksimab subkutaanne süstelahus 1400mg/ 1600mg, eeldatav maht kokku 400/ 50 viaali/ /ühes aastas
 4. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ /ühes aastas.
 5. Trastuzumab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 150mg biooriginaal, eeldatav maht kokku 50 viaali/ ühes aastas.
 6. Trastuzumab subkutaanne süstelahus 600mg, eeldatav maht kokku 2000 viaali/ ühes aastas.
 7. Infliksimab infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg biosimilar või biooriginaal, eeldatav maht kokku 13000 viaali/ ühes aastas.
 • Milline on ühishanke ajakava?

Pilootprojekt kestab juuli 2022 - jaanuar 2023. Riigihange planeeritakse välja kuulutada augusti teises pooles, raamleping allkirjastada oktoobri esimeses pooles.

 • Kuidas hinnatakse pilootprojekti tulemusi?

Pilootprojekti tulemust planeeritakse hinnata kolmes kategoorias: 1) ravimite hinnad 2) pakkujate arv 3) ühishangete juhtimise kvaliteet. Vastavad täpsemad hindamiskriteeriumid ja võrdlusandmed lepitakse kokku haiglaravimite ühishangete töörühmas.

 • Millised on olulisemad hankelepingu tingimused ühishankes?

Ühishankemenetluse strateegiaks on sõlmida raamleping mitme pakkujaga kolmeks aastaks (2023-2025). Iga-aastaselt korraldatakse minikonkursid (pärast aasta möödumist korraldatakse minikonkurss ja selgitatakse välja uus võimalik edukas pakkuja järgnevaks aastaks). Hangitav maht üheks aastaks on kõigi ühishankes osalevate haiglate maht kokku.

Turu-uuring

Turu-uuringu viime läbi kõigi potentsiaalsete pakkujatega sh müügiloahoidjatega. Käesoleva projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kättesaadav Riigihangete Registrist ja EHK kodulehelt kõigile huvitatud osapooltele. EHK edastab täiendavalt info turu-uuringu toimumise osas otse kõigile vastavatele Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatele. Turu-uuringu käigus edastatud vastused loetakse konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad vaid EHK haiglaravimite hankimise eest vastutatavatele isikutele (kontaktid küsimustiku lõpus). Vastuste põhjal koostab EHK hanke alusdokumendi kavandi ja teeb seejärel ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste osas haiglatele. EHK tagab turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtete järgimise. Konkreetsetele turu-uuringus osalejatele või vastustele riigihanke alusdokumendi välja töötamisel ei viidata.

Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke vastutavale isikule Eveli Bauerile e-mailile: eveli.bauer [at] haigekassa.ee ja koopia riigihangete assistendile Katriin Laursonile: katriin.laurson [at] haigekassa.ee. Vastamise tähtaeg on 02.08.2020 kell 16:00.