Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Koostöö

Koostöö Balti riikidega

2016. aasta novembris allkirjastasid Baltimaade ravikindlustusasutused kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on arendada riikidevahelist arutelu ja infovahetust seoses ravikindlustuse arenguga. Koostöölepe jõustus 1. jaanuaril 2017 ja on tähtajatu. Leppe järgi teevad Baltikumi haigekassad koostööd järgnevatel prioriteetsetel teemadel:

 • ravikindlustussüsteemide reformid;

 • parimad praktikad ravikindlustuse ressursside paigutamisel;
 • ravikindlustatud inimeste registri haldamine;
 • lepingute põhimõtted ja järelevalve tervishoiuteenuste osutajate ja apteekidega;
 • tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamine;
 • tervishoiuteenuste ja apteekide järelevalve;
 • uute tehnoloogiate rahastamine;
 • muud kõigile osapooltele olulised valdkonnad.

Kolme riigi haigekassade esindajad kohtuvad leppe järgi vähemalt korra aastas rotatsiooni korras ning korraldavad vastastikku ekspertgruppide õppesessioone.

Koostöö Maailmapangaga

2015. aastal sõlmis Eesti Haigekassa koostöölepingu Maailmapangaga, mille raames annab Maailmapank haigekassale soovitusi, kuidas arendada esma­tasandi rahastamismudelit ning toetada esmatasandi ja eriarstiabi ravi suuremat integreeritust.

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöö I etapis viidi läbi analüüs, kus vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel. Uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile, pöörates erilist tähelepanu esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning erinevate elanikkonna rühmade võrdse kohtlemisega seotud küsimustele.

Uuringu II etapi üheks eesmärgiks on töötada välja mudel, mis aitab perearstidel tuvastada oma nimistus patsiente, kelle puhul ennetavate, nõustavate ja jälgivate tegevuste elluviimine tooks enim kasu (a) tervisele ja elukvaliteedile; (b) toetades ühtlasi ravikindlustuse ressursside optimaalset kasutust.

Samuti koostab Maailmapank meile ooteaegade analüüsi. See aitab hinnata, kas ja kuidas mõjutavad ooteajad ravi järjepidevust arstiabi eri tasandite lõikes, mille eesmärgiks on lõpuks välja töötada ooteaegade jälgimise mudel.

Koostöö AIM

Rahvusvaheline mittetulunduslike kindlustusseltside ühendus AIM (Association Internationale de la Mutualité).

Euroopa kindlustusseltside ühenduse (AIM) liikmena saame kaasa rääkida Euroopa tervishoidu puudutavates küsimustes. EHK seisukohalt on oluline toetada ka Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt ravikindlustuse sellist korraldust, mis toetab kindlustatu vastutust tervise eest, tagab kvaliteetse ja kättesaadava arstiabi ning on rahaliselt jätkusuutlik ka keskmises ja pikemas perspektiivis.

AIMi eesmärk on kaitsta inimeste õigust saada tervishoiuteenuseid solidaarse mittetulundusliku ravikindlustuse kaudu. Eesti Haigekassa osaleb:

 • AIMi Euroopa asjade;
 • ravimite ja meditsiiniseadmete; 
 • tervise edenduse ja haiguste ennetuse; 
 • pettustevastases ja pikaajalise ravi ning krooniliste haiguste töörühmades.

Tihedamat koostööd rahvusvahelisel tasandil teeb haigekassa ka Maailma Terviseorganisatsiooniga ja Maailmapangaga. Kahepoolne partnerlus ja koostöö teiste riikidega on olnud aastaid haigekassa välissuhtluse aluseks. Oleme püüdnud pakkuda parimat oskusteavet ravikindlustussüsteemi ülesehitamisest ja toimimise tagamisest ning kogunud ka ise parimaid praktikaid, mida kasutada. Haigekassa lähemad koostööpartnerid on naaberriikide (Soome ja Balti riigid) vastavad organisatsioonid. Regulaarse koostöö eesmärgiks on infovahetus ravikindlustuse ja toimuvate muutuste kohta, naaberriikides asuvate kindlustatutele teenuse osutamisega seotud küsimused (k.a. terviseandmete vahetamise võimaluste analüüs) ning Euroopa Liidu patsiendi vaba liikumise direktiivi rakendamine.