Organisatsioon

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus.

Haigekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Haigekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Haigekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

  • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
  • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

  • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
  • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
  • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Haigekassa strateegilised eesmärgid 2022. aastani:

  • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida.
  • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt.
  • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendiga tegelemise.
  • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon.

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas.

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane.