Hambaravihüvitis

KKK

Siia oleme koondanud infopäevadel tekkinud küsimuste vastused. Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole.

Loe lähemalt:

Ekslikult edastatud arvete muutmine

Tervishoiuteenuse osutaja:

 1. kontrollib enne andmete edastamist X-tee kaudu kindlustatud inimeste kindlustuskaitse kehtivust ja temale kalendriaastaks kehtestatud ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära jäägi suurust
 2. esitab haigekassale edastataval arvel ainult teenused, mille eest tasub haigekassa
 3. esitab arved teenuse osutamise päeval läbi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee
 4. tagab, et inimese raviarve numbrikombinatsioon on unikaalne vähemalt 3 kalendriaasta jooksul
 5. saab oma tarkvara kasutades vaadata koostatud koondarveid ja nende sisu
 6. kasutades hüvitatavate hambaraviteenuste andmete edastusel vabavaralist portaali Misp, omab võimalust kontrollida inimese hambaravihüvitise limiiti, edastada hüvitamisele kuuluvate teenuste andmeid ja jälgida koondarveldamise infot esitatud arvete kohta

Haigekassa poolt:

 1. toimub edastatud korrektsete täiskasvanute hambaraviteenuste arvete koondarveldamine mitte harvem kui kord nädalas
 2. tasutakse arve tervishoiuteenuse osutajale koostatud koondarve alusel lepingus märgitud arvelduskontole (Eesti Vabariigi krediidiasutuses) hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul

Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

Mida teha ekslikult edastatud arvete muutmiseks?

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] haigekassa.ee.

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne haigekassa poolt koondarveldamist.

 • Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info [at] haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

- arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)

- arve tühistamise põhjus

- kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti

- teenuse saaja isikukood

- arve number

- arve kuupäev

- haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve tühistamiseks

Juhul kui tühistamise tõttu või arve muutmisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

 • Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info [at] haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

- kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)

- arve krediteerimise põhjust

- kreeditarve numbrit
- viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
- inimese nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
- summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse isiku kogu haigekassa poolt hüvitatud summa kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)

­- kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve krediteerimisest klienti

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve krediteerimiseks

Juhul kui kreeditarve tegemisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

​Infopäevade küsimused-vastused (aprill-mai)

Menetlemine

1. Millised on esmase vastuvõtu kodeerimise rakendustingimused ja dokumenteerimise nõuded?

Hambaraviteenuste rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükis 10 „Hambaravi“, paragrahv 74, lõige 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007

2. Kui emal dekreet lõpeb ja isa jääb lapsepuhkusele, siis kas ema saab töötuna ikka 85-eurost hüvitist? Kas alla üheaastase lapse ema, kellel ei ole ravikindlustust, saab hüvitist edasi?

Haigekassa tasub hüvitist vaid ravikindlustatud inimeste eest. Kindlustatud on üks alla kolmeaastast last kasvatav lapsehoolduspuhkusel olija - olgu selleks ema, isa või eestkostja. Seega kirjeldatud olukorras, kui ema ei pöördu tagasi tööle, tal ravikindlustust ei ole ja hüvitist ei saa. 

3. Mille alusel saavad rasedad hüvitist?

Rasedad saavad hüvitist haigekassa andmebaasi rasedust kinnitava diagnoosi alusel. Kinnitus jõuab admebaasi siis, kui perearst või raseduse kinnitanud eriarst on info edastanud haigekassale. Hüvitis on kalendriaastapõhine.

Näide: kui naine jääb rasedaks augustis ja rasedus kinnitatakse septembris, on tal õigus 85-euroseks hüvitiseks kalendriaasta lõpuni ning teiseks 85-euroseks hüvitiseks järgmisel kalendriaastal.

4. Kui inimene ütleb, et on rase, aga meie andmebaasis pole infot?

Selliseid juhtumeid menetletakse käsitsi juhtumipõhiselt. Patsient tasub esialgu arve täies mahus (kindlustatuse korral kuvatakse talle 30-eurone hüvitis) ja pärast saab patsient pöörduda hüvitise saamiseks haigekassasse.

Kas sellisel juhul võime küsida arve enda hinnakirja alusel?

Teile kuvatakse patsient sel juhul 30 euro suuruse hüvitise saajana ja kui patsient soovib, võib kasutada seda hüvitist. Ülejäänud teenused võib dokumenteerida enda hinnakirja alusel.

5. Miks soodustingimustel vanaduspensioni saavad inimesed ei saa soodustingimustel hüvitist?

Inimesed, kellel on õigus hambaraviteenuse hüvitisele kõrgendatud piirmääras, sätestab alates 1. juulist 2017 ravikindlustuse seaduse § 33:

Alla 19-aastase kindlustatud isiku hambaraviteenuse hüvitis

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega:

3) vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, kes on üle 63-aastane, rase või alla üheaastase lapse ema või kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, talle osutatud hambaraviteenuse eest kalendriaastas ülevõetava tasu maksmise kohustuse kõrgendatud piirmäära. 

6. Miks on eelpensionärid välja jäänud proteesihüvitisest?

Inimesed, kellel on õigus hambaproteesi hüvitisele, sätestab ravikindlustuse seaduse § 63:

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis

(3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega üks kord kolme aasta jooksul makstava hambaproteeside hüvitise tingimused, määra ja maksmise korra isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule

7. Hetkel saab saata ainult ühe diagnoosi, aga päriselu on see, et tuleb saata mitu diagnoosi. See teema oli ka IT-arendajatega kohtumisel teemaks, aga pole vastust saanud. Kuidas sellega jääb?

Haigekassa süsteem küsib edastataval raviarvel patsiendi põhidiagnoosi. Ravidokumendil on arstil võimalik üles märkida kaasuvad diagnoosid.

8. Kuidas hakkab toimuma koondarvete saatmine ja kinnitamine?

Lepingu punktis 3.5 on toodud koondarveldamise nõuded, mille järgi Eesti Haigekassa koostab koondarved mitte harvem kui kord nädalas. Teenuseosutajal on võimalus koondarve kinnitada või pärida teenuse kohta infot, et märkida oma süsteemis arved arveldatuks.

9. Kas on piirang koondarvete esitamise tiheduse osas?

Lepingu punkti 3.5 järgi koostab Eesti Haigekassa koondarved mitte harvem kui kord nädalas.

10. Meie raha hoitakse kaua kinni – kui patsient käib kuu alguses ravil ja koondarve esitame järgmise kuu alguses ja siis läheb veel kuni 30 päeva aega raha tagasikandmiseks, anname sisuliselt ligi 60 päevaks enda raha krediiti. Kas seda ei saa teistmoodi korraldada?

Lepingu punkti 3.6. kohaselt maksab haigekassa tervishoiuteenuse osutajale summa lepingus märgitud arvelduskontole hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast koondarve koostamist.

11. Kas proteesitööde tegemisel on võimalik kodeerida esmase/korduva visiidi kood hambaravis?

Proteesiteenuste rakendustingimused on väljatöötamisel ning hakkavad kehtima alates 01.01.2018.

12. Mida teha, kui inimesel on hüvitise jääk 1 euro ja ta soovib seda ära kasutada?

Ühe euro suurust hüvitise jääki on võimalik kasutada sarnaselt muu jäägiga, st järgmisel arve saatmisel makstakse välja maksimaalne hüvitis (antud juhul 1 euro) kas teenuse hinna või jäägi alusel.

13. Kuidas on suurenenud ravivajadusega inimestega?

Suurenenud hambaravivajaduse on määranud perearst või vastava eriala eriarst. Lepingutesse kirjutatakse sisse uus statistiline kood ehk sellekohane info liigub haigekassale raviarvetelt. Inimesed, kes olid varem suurenenud ravivajaduse kategoorias, kantakse automaatselt üle, aga nad peavad kahe aasta jooksul tõestama enda ravivajadust.

14. Kui patsient ütleb hiljem, et ta ei tahtnud enda hüvitist ühes kohas ära kasutada ja tahab seda kasutada hoopis teises kohas?

Praegu on proteesihüvitise tõenduseks paber, et inimesel on õigus tulla haigekassalt hüvitist küsima. Mitterahalise hüvitise puhul ei ole teil arstina kohustust haigekassale tõestada, et hüvitist kasutasite, sest arvestus toimub esitatud teenuste põhjal. Kui patsient esitab kaebuse, siis küsime selgitust. Siin jääb ka patsiendi omavastutus.

15. Kas patsient võib valida, kas ta tahab kasutada hüvitist ühel visiidil pinnatäidise jaoks või samal aastal teisel visiidil näiteks juureravi alustamiseks?

Jah, patsiendil on see õigus valida.

16. Kas mingil juhul haigekassa ütleb, et ta ei hüvita ka?

Arst saab süsteemist kohese vastuse selle kohta, kui suur on patsiendi hüvitise limiit. Muudel juhtudel saame keelduda ainult juhul, kui on tulnud näiteks kaebus, et tegu on pettusega. Sihtvaliku käigus kontrollib haigekassa dokumenteerimist ja kui seal on vastuolud, teeme kahjuhüvitamisnõude.

17. Kas on TORU kontrollid?

Jah, andmete puhul on kontrollid, kas koodid klapivad TTL andmetega.

18. Mis saab proteesihüvitisest, kui ma ei soovi täiskasvanu hüvitise lepingut teha?

Kui te ei soovi täiskasvanute lepingut sõlmida, siis võimaldame eraldi lepingut ainult proteesihüvitisteks. Kui teil on täiskasvanute ravimise leping sõlmitud, teeme sellele lepingule lisa. See juhtub 1. jaanuaril 2018.

IT

19. Kas tuleb raviarve tühistamise võimalus? Kui arst lihtsalt unustab mingi teenuse, nt süsti lisada?

Eksimuste korral on võimalik tervishoiuteenuste osutajal pöörduda halduri poole, kuid oluline on enne arve esitamist veenduda andmete korrektsuses. Oleme tühistamise võimaldamist arutanud IT-arendajatega ning haigekassa IT-osakond ootab tühistamise põhjuste analüüsi, et hinnata tulevikus sellise arenduse tegemise võimalikkust.

20. Kui saadan kogemata ekslikult vigase raviarve, kas on pärast võimalik muuta? Kas haigekassale tuleb edastatud andmete muutmiseks helistada või saata e-kiri?

Eksimuste korral on võimalik pöörduda tervishoiuteenuste osutajal haigekassa halduri poole enda piirkonnas, kuid oluline on enne arve esitamist veenduda andmete korrektsuses.

21. Mis juhtub siis, kui teenus on maas? Kas saab limiiti kontrollida haigekassasse helistades?

Haigekassa loob telefonikontaktid, kuhu teenuse rikke korral pöörduda ning kajastab kontakte kodulehel.

22. Praegu märgitakse DMF diagnoosi külge (raskusastme väljal) ja nüüd seda muudetakse – see info on meile olemata, et muutub juuli alguses. It-arendaja ütlesid, et muutub aasta lõpus.

DMF muutub raviarvete real samuti 1. juulil 2017 ja liigub koos üldiste suu seisukorda hindavate teenuste koodidega.

Kas laste hambaravil see ka muutub?

Muudatus on planeeritud sisse viia ka laste hambaravis TORU kaudu edastatavate raviarvete puhul. Eeldatavasti võiksid sealsed muudatused rakenduda alates 1. septmebrist. Täpsed juhised on selgitamisel.

23. Kas MISPis loeb programm ise raviarved koondarve jaoks kokku?

Teenuseosutaja jaoks muutub koondarve esitamine automaatseks ehk koondarveid  koostab Eesti Haigekassa. MISPi kaudu on võimalik näha arveid, mis on konkreetsesse koondarvesse arveldatud, et selle info alusel võrrelda summasid raamatupidamises.

24. Kuidas käib MISP-st andmete edastamine tervise infosüsteemi?

Andmed ei liigu ise tervise infosüsteemi, kui arvete edastamine käib eraldi teenuste kaudu.

25. Milliseid andmeid haigekassa MISP-st näeb?

Tegemist on digiloo MISPiga, mida saavad kasutada teenuseosutajad, kellel ei ole kasutusel enda tarkvara või infosüsteemi. Täna on see juba kasutusel nt töövõimetuslehtede või retsepti koostamiseks ja proteesiarvete edastamiseks.

26. Kuidas formuleerub arve MISPis? Kas saab arve välja trükkida, et patsient näeb, mis osa tasub haigekassa ja mis osa ise?

MISPi sisestatakse ainult haigekassa poolt hüvitatavad teenused, st MISPis näeb vastusena infot nende teenuste eest makstava hüvitise kohta.

27. Hambaravikaardid on arstiportaalis (digilugu, TEHIK) – kuidas seal andmete edastamine toimuma hakkab?

Arsti- ja patsiendiportaali arendamisega tegeleb Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Küsimustega tuleb pöörduda TEHIKu poole ja täiskasvanute hambaravi arendusega see andmevahetus ei muutu.

28. Küsin haigekassa partnerihalduse süsteemi kohta - millal see rakendub?

Hetkel prognoositult 1. jaanuaril 2019.

Hinnakujundus

29. Praeguses laste hambaravi lepingus on mitmeid piiranguid, nt konsultatsiooni ei tohi mitu korda teha ja kirurgilise manipulatsiooni puhul ei tohi mitmekordset konsultatsiooni teha – kas need samad piirangud hakkavad kehtima ka nüüd? Kui patsient tuleb hambaeemaldusele ja tal on 85 eurot – kui esmane ja korduv konsultatsioon annavad kokku 85 eurot, kas talle võib mõlemat teenust anda või mitte?

Hambaraviteenuste rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükkis 10. „Hambaravi“, paragrahvis 74, lõikes 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007 .

30. Kuidas kujuneb hind, kui on tegemist kahe või kolme pinnatäidisega? Kas aeg pikeneb (näites olete märkinud 20min esmaseks vastuvõtuks)? Kui palju pikeneb mitme täidise paigaldamisel tööaeg?

Iga konkreetse teenuse hinna sisse on arvestatud teenuse osutamiseks kuluv aeg. Need on kinnitatud sotsiaalministri määruse lisas 3: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1251/1201/1004/Lisa3.pdf

31. Kui laste hambaravile kehtib sarnane leping, siis miks samad hinnad ei kehti täiskasvanutele?

Hambaraviteenuste hinnad ja rakendustingimused on leitavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu peatükkis 10. „Hambaravi“, paragrahvis 74, lõikes 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007

Teenuste hinnad on samad nii lastele kui ka täiskasvanutele osutatavate teenuste puhul. Täiskasvanute hambaravihüvitis on n-ö alampakett lastele osutatavatest teenustest.

32. Kas üks hetk võib juhtuda nii nagu laste puhul, et koefitsient on 1 või 0,8?

Ei. Täiskasvanute puhul on koefitsient vastavalt omaosalusele. See tähendab, et teenuseid osutatakse alati täismahus, aga teenuse hind arvestatakse vastavalt sellele, kas inimene kuulub madalama piirmäära hüvitise gruppi (omaosalus 50% hüvitatavatest teenustest) või kõrgema piirmäära hüvitise gruppi (omaosalus 15% hüvitatavatest teenustest).

33. Kui sisseostetav teenus on kallim kui TTL-s, kas inimesele võib esitada eraldi või täiendava arve osas, mida hüvitis ja patsiendi omaosalus ei kata?

Ei, kui osutatakse teenust haigekassa hinnakirja alusel, siis täiendavat summat haigekassa hinnakirja teenuse eest küsida ei ole õiguslikult lubatud! Kui osutatakse sama teenust turuhinna alusel, ei esitata haigekassasse arvet ning inimene tasub teenuse eest täies mahus ise.

34. Kas hinnad jäävadki nii?

Hindade ülevaatamise protsess juba käib, kohtume osapooltega regulaarselt.Jälgime kindlasti esimese kuue kuu teenuste osutamist ja uuendame hindasid vastavalt vajadusele.

HIndade kujundamisel peame lähtuvalt määrusest kaasama referentsasutustena (ehk asutused, kes annavad meile kulude kohta infot) suuremad hambaraviasutused, kuid oleme teinud omalt poolt ettepaneku kaasta täiendavaid asutusi.

Infopäevade küsimused-vastused (jaanuar)

Küsimus: Kui koodid 52400 ja 52401 ei rakendu täiendavalt koodiga 52450-52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, siis miks vältimatu abi korral üle 19 aastastele võib neid koos kasutada? Mida teha sel juhul, kui esmasel vastuvõtul selgub, et on vaja eemaldada piimahammas ja rohkem laps ei peaks visiidile tulema ?

Vastus: Koodiga 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuse kohta on kehtestatud tervishoiuteenuste loetelus rakendustingimused, mis kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.

Küsimus: Mitu korda aastas võib kasutada koodi 52401 (või võib igal korduval visiidil kasutada ) ?
Vastus: Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

Küsimus: Mis on vahet teenuste 52400, 52401ja 52402 kui tegevuste kirjeldused on samad?
Vastus: Teenuste koodidega 52400, 52401 ja 52402 ajaline mõõde ja teostatavate menetluste sisu on mõneti erinev.

Küsimus: Miks ei ole eristatud täidiste maksumusi materjalide järgi?
Vastus: Vastavalt arvestatud kuludele kujunesid erinevast materjalist, kuid sama mahuliste täidiste maksumused ligilähedasteks, mille tõttu ei peetud otstarbekaks eristada täidiste hindu materjalist lähtuvalt.

Küsimus: Kuhu on kadunud erinevad jäljendid?
Vastus: Kuni 31.12.2016 kehtinud tervishoiuteenuste loetelus olnud alginaat- ja silikoonjäljendid on uues kaasajastatud loetelus koondatud komplektselt jäljendmaterjalist sõltumata teenusesse 52662 (Töömudeli ja jäljendi valmistamine).

Küsimus: Kas võib lisaks panna ka ajutise täidise?
Vastus: Teenus koodiga 52427 sisaldab koferdamiga isoleeritud hamba kroonipulbi eemaldamist ning ravimtäidise/isolatsioonitäidise (biodentiine, steriilne kirurgiline kips jne) ja alustäidise asetamist. Seega ei ole koodi 52424 koos kasutamine põhjendatud.

Küsimus: Kas ühel hambal saab eradi kaviteetide korral märkida arvele 3ühepinna täidist?
Vastus: Tervishoiuteenust koodidega 52417-52420 rakendatakse kaviteedi põhiselt. Eeltoodust lähtuvalt rakendatakse kolme kaviteedi parandamisel teenust 52417x3.

Küsimus: Kas korduvat vastvõttu võib igale arvele märkida?
Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib märkida igale arvele.

Küsimus: Kas korduvat vastuvõttu võib igal visiidil kasutada?
Vastus: Hambaarsti korduvat vastuvõttu rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2). Võib kasutada igal visiidil.

Küsimus: Miks ei või kirurgiliste teenuste puhul lisada visiiti?
Vastus: Kirurgiliste tervishoiuteenuste  koodiga 52450 -52465 piirhinda  on arvestatud  hambaarsti vastuvõtu teenuse komponendid. Tervishoiuteenuste koos arvele märkimisel võtaks Eesti Haigekassa dubleerivalt üle tasumaksmise  kohustuse ühe ja sama  tegevuse eest.

Küsimus: Kas Hambakivi eemaldamisel tuleb teha parostaatus?
Vastus: Hambakivi tekkega kaasnevad muutused ka prodondi kudedes, mis peab olema dokumenteeritiud. Eelnev tegevus on teenuste 52400; 52401ja 52403 üks tegevusi.

Küsimus: Miks ei või esmasele hambaarsti vastuvõtule lisaks märkida parodontilise staatuse tegemist, mis otseselt ei vastuvõtu siseste tegevuste hulka.
Vastus: Vastuvõtu piirhinda kuulub lisaks teistele tegevustele ka staatuse märkimine, hügieeni- või parodontaalindeksite määramine. Parodontilise staatuse iseseisvaks teostamiseks peab olema ka vastav  patoloogia . Kaasneb raviplaani koostamine ja patsiendi nõustamine. Tekivad kattuvad tegevused  kahe tervishoiuteenuse koos kasutamisel. Parodontaalindeksi määramine on üks osa parodontilisest staatusest.

Küsimus:  Flour lakiga katmine- kuidas sekstandi ulatuses? Kui hambad 16 ,26,36,45, kas siis on 4 sekstanti?
Vastus:  Teenuse osutamine eeldab  hammaste olemasolu sekstandis. Puuduvate hammaste korral sekstandis tuleb olemasolevate hammaste arv kokku liita.Kokkuleppeliselt loeti sekstandi hõlmatuseks - 4 hamba ulatuses.


Küsimus:  Kui on diagnoositud kaaries ,gingiviit ja veel mõni patoloogia. Milline on siis järjestus?
Vastus:  Esimesena peamise põhjuse diagnoosi kood, millega enamas mahus tegeldi.

Küsimus:  Frenuloplatika kood on puudu. Kas seda ei tohi teha? Peab suunama näolõualuu kirurgile?
Vastus:  Võib kasutada 7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

Küsimus:  Miks on ühes kohas katt ja teises teenuses biokile kui need on üks ja sama?
Vastus:  Teenuse nimetused on valminud koostöös ja kooskõlastatult erialaseltsiga.

Küsimus:  Kas üle 19 aastaste vältimatu esmaabi korral võib koos kirurgia koodidega ( 52450-52465) rakendada koode 52400 ja 52401?
Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52400 ja 52401 kohta tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud rakendustingimused kehtivad nii laste hambaravi kui ka üle 19-aastaste vältimatu abi osutamisel.Eespool nimetatud teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks.

Küsimus:  Kas koos koodidega 52450-52465 võib kasutada patsiendi esmasel visiidil koodi 52402?
Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52402 kasutust koos teenustega 52450-52465 ei ole piiratud rakendustingimustega.

Küsimus:  Kas ortodondi vastuvõtu koodi 52601 võib kasutada sarnaselt koodiga 52400 üks kord aastas?
Vastus:  Tervishoiuteenuse koodiga 52601 piirhinda rakendatakse juhul kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt ehk üks kord ravi alguses.

Küsimus: 52601 – Ortodondi vastuvõtt – kirjas on, et tohib kasutada ainult esmasel visiidil. Ajalist piirangut pole lisatud nagu hambaravis, et 1 aasta tagant võib kasutada. Ortodontias tihti kutsutakse tagasi näiteks aasta pärast ja vaadatakse üle, et kas on vajalik ravi alustada või mitte. Korduva vastuvõtu koodi aga pole. Millist koodi tohib siis kasutada patsiendi puhul, kes hilisemaks tagasi kutsutakse?
Vastus:  Vastavalt kehtivale TTLle rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt. Patsientide puhul, kes on kutsutud tagasi kontrolli ravi alustamise üle otsustamiseks ei saa raviarvele vastuvõttu kodeerida. Raviarve esitakse haigekassale juhul, kui vastuvõtu käigus osutatakse patsiendile teisi TTLs olevaid teenuseid nt raviplaani koostamine, hambumuse analüüs.

Küsimus:  52603 – Diagnostilise mudeli (sisaldab jäljendeid) valmistamine …. – Kas on mõeldud ikkagi diagnostiliste mudelite (mitmuses, mitte ühe mudeli)?
Vastus:  Kood on ühe mudeli ja jäljendi hind. Kui tehakse 2 mudelit - ala- ja ülalõualuule, kodeeritakse 52650x2.

Küsimus:  Endine kood 5327- Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon; hamba kirurgiline vabastamine. Uus kood 52455 Hamba kirurgiline vabastamine. Kas huulekida-keelekida ei tohi enam Haigekassale esitada või tuleb seda teha siis 52424 (väike kõva-ja pehmete kudede plastika) koodi alt?
Vastus:  7202- Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata.

Küsimus:  1) Koodidega 52400 ja 52401 tähistatud tervishoiuteenuseid miks ei rakendata ESMAABI täiendavalt koodidega 52450 – 52465 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel, kui patsient tuleb esmakordselt paistes põsega?
Vastus:  Suukirurgia teenustele sätestatud piirang esmase ja korduva hambaarst vastuvõtu täiendavaks kodeerimiseks tuleneb sellest, et suukirurgia teenuste kirjeldused sisaldavad hambaarsti vastuvõtu kulusid.

Küsimus:  Kas võib teha ühel patsiendile ühel päeva mittu ESMAABI?
Vastus:  Kui patsiendile on näidustaud mitu TTLs olevat teenust, siis need ka osutakse. Raviarve tükeldamiseks pole põhjust.
Küsimus:  Millal saab kasutada koodi 52401- Hambaarsti korduv vastuvõtt - kas igal järgneval visiidil pärast esmast ? Või ainult 2* aastas? Või siis millal ja mis peab olema kaarti fikseeritud kirjutatud (toitumine-, diagnostika, staatus jneseda iga kord ju ei märgi)?
Vastus:  Hambaarsti vastuvõtu koode rakendatakse juhul, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

Küsimus:  Kas 52402(staatus) arv aastas ei ole piiratud?
Vastus:  Osutakse vajadusel- meditsiinilisel näidustusel

Küsimus:  Kas ja millise koodiga saab teha ennetus (sh läbivaatus)?
Vastus:  Koos esmase või korduva vastuvõtu teenusega. Ennetus on hambaravi osa, mitte iseseisev tegevus.

Küsimus:  "Hambaarste huvitab 01.07.17 kehtima hakkav uus hüvitiste süsteem. Mis tingimustega sõlmitakse raviasutusega leping? Kas leping nõuab uuele tervishoiuteenuste loetelule üleminekut kogu ulatuses või ainult ravi, kirurgia osas? Kas asutus ei või sel juhul kasutada ravitöös seni kehtivaid nn oma maja koode?
Vastus:  "Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks."

Küsimus:  Arusaamatuks on jäänud ka see, millal võib kasutada hambaarsti korduvat vastuvõttu (kood 52401)? Lastestomatoloogia osakonnajuhataja Rita Nõmmela sõnul olla haigekassa lubanud laste hambaravi osutamisel iga visiidi korral arvele märkida korduv vastuvõtu, samas hamba eemaldamise korral ei ole see ikkagi lubatud?Ning lähtuvalt TTL rakendustingimustest, esmast ja korduvat vastuvõttu põhimõtteliselt vältimatu hambaravi osutamisel täiskasvanutele kasutada ei tohigi? Tohiks justkui vaid röntgeni ja anesteesiate korral?
Vastus:  Teenuseid on võimalik osutada iseseisvalt kui puudub vajadus/võimalus kirurgiliseks sekkumiseks. Juhul, kui lapsel on tarvis eemaldada piimahammas, kodeeritakse raviarvele hamba eemaldamine ning hambaarsti vastuvõttu raviarvele ei kodeerita. Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465.

Küsimus:  Kas saame õigesti aru, et hambaravi korduv visiiti võib panna igal vastuvõtul (v. a esmane)?
Vastus:  Jah, kui on osutatud ja dokumeneeritud hambaarsti vastuvõtus sisalduvad tegevused (TTL § 74, lõige 2).

Küsimus:  Esmakordse patsiendi puhul, kellel vaja kohe hammas tõmmata, kas tohib kasutada 52400 koodi või pigem 52402?
Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust märkida täiendavalt raviarvele hambaarsti vastuvõtu koodi 52400. Teenust 52402 kodeeritakse juhul, kui on patsiendile oli tarvis teha karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine. Peab olema ka dokumenteeritud.

Küsimus:  Kas on õige - piimahamba pulpiidi puhul pannakse koodid: 52427 + täidise kood, Periodontiidi puhul kasutame pulpektoomia koodi 52435 + täidis, vajadusel ravimivahetus 52431 + täidis (teisel visiidil).
Vastus:  Oleneb mis meetodi raviks valite pulpotoomia või pulpektoomia.Teenus koodiga 52427 sisaldab alustäidist,siis ei saa samal seansil lisda teist täidist.Teenus piimahamba pulpektoomia sisaldab kõiki tegevusi va. täidis ,eeldades ühe etapilist endodontilidt ravi.

Küsimus:  Silanti lisamisel kasutame koodi 52409 ühele hambale, aga kui lisatakse Clinpro Varnish XT-d, siis kasutame koodi 52417 ühe pinna täidise korral. Kas on korrektne? Kas selle protseduuri puhul on aktsepteeritav diagnoosi koodi Z13.8 kasutamine?
Vastus:  Silandi asetamisel ühele hambale ei saa samal visiidil asetada lisaks ühe pinna täisist.Silant asetatkse intaktsele hambale, kaariese kahjustusega hambale asetatkse täidis, kuid mitte kunagi mõlemat ühte kaviteeti/hambale. Z13.8 ei ole hambahaiguste ennetuse diagnoosikood.

Küsimus:  Mitu dentaalröntgenit ühe hamba kohta võib teha endoravi puhul?
Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

Küsimus:  Mitu bitewingi võib kasutada ühel visiidil?
Vastus:  Vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

Küsimus:  Millist koodi peaks kasutama hambaarst kui ta teeb proteetikat (jäljendid, mudelid)?
Vastus:  52662-Töömudeli ja jäljendi valmistamine.

Küsimus:  Kas 52441 koodi kasutamise puhul tuleb teha enne parodontoloogiline status?
Vastus:  Patoloogiast lähtuvalt hinnatakse seisund ja tehakse raviplaan. Teenuse osutamine meditsiiniline põhjendatus peab olema dokumenteeritud.

Küsimus:  52410 – Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks. Antud kood on hambaravi all. Ortodontide jaoks on see aga oluline kood ja on segadus, et kas ka ortodondid võivad oma arvetele seda ravi koodi lisada?
Vastus:  Ortodondid võivad kasutada teenust koodiga 52410.

Küsimus:  52650 – Nupp koos paigaldusega. On ortodontia hinnakirjas, kuid kuna nuppu paigaldab kirurg, siis küsime üle, et kas kirurg võib seda ortodontia koodi arvele lisada?
Vastus:  Ortodontia teenuste eest tasub haigekassa ainult kuni 19 aastaste isikute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustus (diagnoos või diagnostika vajadus).

Küsimus:  52407 3D koonuskiir on ainult Hambaravi hinnakirjas – kas võib kasutada ikka ortodontias ka?
Vastus:  Jah.

Küsimus:  52411 Kohahoidja on Hambaravi hinnakirjas – varem oli ortodontiass. Kas võib kasutada ortodontias ka?
Vastus:  Jah.

Küsimus:  Kas fronthammaste puhul, kui on vaja mõlemat külge ehitada, tohib lisada arvele 2 x kroonitaastust?
Vastus:  Kuna tegemist on ühe krooni taastamisega , siis rakendatakse 1x kroonitaastus.

Küsimus:  Mis kaalutlusel breketi hind nii palju langes?
Vastus:  Ortodontia teenuste ülevaatamine jätkub 2017 aastal.

Küsimus:  Miks on ortodontiliste kaarte hind hinnakirjas nii odav ja seda ei ole lubatud kasutada koos aktiveerimisega? Breketikaarte vahetusega käib kaasas alati aktivatsiooni protsess. Selle keelu pärast tuleb laps kutsuda veel ühele visiidile, kas see on mõistlik?
Vastus:  Üks lihtne kaar ja üks keeruline kaar on kirjeldatud koos fikseerimisega. Fikseerimisega koos toimub ka aktiveerimine.

Küsimus:  Kuidas põhjendate, et ei tohi kasutata koodi 52401 koos kirurgiliste protseduuride tegemisega? Laste hambaravis tuleb ette, et tehakse ühe visiidi jooksul mitmeid töid korraga: plombeeritakse hambad ja eemaldatakse ka piimahammas, et hoida kokku lapsevanema aega ja säästa teda uuesti tulemast. Ka lapsele on iga visiit hambaarsti juurde raske. Nüüd selle keelu pärast tuleb hambatõmbamisele kutsuda laps tagasi eraldi visiidile.
Vastus:  Koodidega 52450–52465 sisaldavad vastuvõtu kulusid, seepärast ei ole nende teenuste osutamisel põhjust raviarvele täiendavalt vastuvõttude kodeerimiseks ning patsiendi teisel päeval tagasi kutsumiseks.

Küsimus:  Kui tihti võib kasutada ortodondi vastuvõtu koodi 52601? Kuidas aru saada esmase patsiendi mõistest ortodontias?
Vastus:  Koodi 52601 rakendatakse juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esmakordselt.

Küsimus:  Kui pt tuleb tagasi sama ortodondi juurde näiteks 2 aasta pärast, kas siis on tegemist esmase või korduva vastuvõtuga?
Vastus:  Esmast vastuvõttu ei kodeerita, korduvat vastuvõttu. TTLs ei ole, kodeeritakse teised teenused.

Küsimus:  Kas ja millal seotakse lastehambaravi leping täiskasvanute ravi- ja proteesimise lepingutega?
Vastus:  Täiskasvamute hambaravi ja hambaproteesi hüvitise leping on iseseisev. Et motiveerida võimalikult suurt hulka hambaraviteenuse osutajaid sõlmima haigekassaga lepingut täiskasvanute hambaravi osutamiseks, on plaanis lepingu sõlmimise protsess võimalikult lihtsaks teha. Kõik hambaravi osutajad, kes vastavad tüüptingimustele, saavad haigekassa lepingu täieskavanute hambaraviks.

Küsimus:  Kas täiskasvanute lepingu sõlmimine keelab asutusel oma hinnakirja alusel töötamise?
Vastus:  Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused.

Küsimus:  Kui juulis 2017 vajab alla 1-aastase lapse ema vaid hambakrooni, siis kas tal on võimalik saada hüvitist 85€? Vastavad koodid puuduvad, on vaid ajutise krooni koodid?
Vastus:  Hüvitise raames teenuste eest tasumisel lähtutakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust. Alates 01.07.2017  kehtib uus tervishoiuteenuste loetelu, kus määratletakse hüvitise paketti kuuluvad teenused, hüvitise suurused ja omaosalused. Paketti hakkavad kuuluma järgmised teenused:

 • hambaarsti esmane ja korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • odavama püsiva täidise paigaldamine;
 • amputatsioon ja hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimenetlused;
 • juureravi teenused;
 • küretaaž;
 • pinna- ja injektsioonanesteesia.


Küsimus:  Kas koodi 52401 võib kasutada igal visiidil?
Vastus:  Hambaarsti korduvat vastuvõttu (52401) võib arvele märkida igal korduval visiidil, kui patsiendile osutatakse teenuse piirhinnas kirjeldatud tegevusi, need on dokumenteeritud ning juhul, kui ei rakendata teenuseid koodidega 52450-52465

Küsimus:  Miks ei või koos enamike kirurgia koodidega kasutada koode 52400, 52401? Aga 52402-52404 koode võib kasutada?
Vastus:  Vastuvõtu ja kirurgiliste teenuste piirhinda kuuluvad dubleerivad tegevused/kulud.

Küsimus:  Millal on mõeldud kasutamiseks koodid 52402-52404? Kas võib kasutada esimesel visiidil 52400 ja järgmisel kõiki kolme koodi 52402-52404?
Vastus:  Olenevat meditsiinilisest vajadusest.Kui muutub raviplaan ja on vajalik teha uus kogu suuõõne staatus, siis ainult vastavalt patoloogiale.

Küsimus:  52404 ehk [hambumusest(?) fotostaatuse koostamine] võib panna igal visiidil, kui arst dokumenteerib oma ravitööde käiku või on selle koodi kasutamine piiratud?
Vastus:  Tehakse ravi alguses ja lõpus seisundi fikseerimiseks.Tuleb vastavalt dokumeneerida.

Küsimus:  Kas 52437 (vana juuretäidise eemaldamine) sisaldab lisaks juurekanali avamisele ja instrumentaalsele laiendamisele ka ravimi asetamist?
Vastus:  Jah.

Küsimus:  "Kas juurekanali avamise ja puhastamise koodiga
52429, 52430 tohib kasutada lisaks 52424 ehk ajutine täidis või 52417 ehk lekkekindel täidis, kui visiitide vahe on pikem kui 2 nädalat?"
Vastus:  "Teenustele , mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise."

Küsimus:  Kas pulpiidi esmaabiks teostatud hambapulbi amputatsiooni korral võib märkida 52427 (hambapulbi amputatsioon ja alustäidis) ja lisaks 52428 (ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine)?
Vastus:  Ei, koodide koos kasutmine ei ole põhjendatud.

Küsimus:  Kui 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta, siis kas võib ühe hamba puhul, kui on kolm eraldi kaviteeti, märkida kolm täidist ühe hamba kohta?
Vastus:  Jah.

Küsimus:  Mitu tuimestust (52413, 52414) võib märkida ühe hamba/visiidi kohta?
Vastus:  Anesteesiat rakendatakse vastavalt innervatsiooni piirkonnale.Kordus anesteesia vajadus/põhjendatus peab olema dokumrteeritud.

Küsimus:  Millal võib kasutada 52442 (igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses)?
Vastus:  "Vastavalt parodontoloogilise patoloogia raskusatmele, mille korral on näidustatud küretaazi teostamine."

Küsimus:  Kas 52446 (igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses) on gingivotoomia ehk nt elektrokoagulaatori või spetsiaalse puuriga igeme lõikamine? Kas võib lisada täidise asetamisel?
Vastus:  Siin ei ole kitsendatud teostamise meetodite valikut. Jah koos täidise asetamisega võib kodeerida.

Küsimus:  Kas 52453 (hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga) võivad kasutada kõik hambaarstid või ainult näo-lõualuudekirurgid?
Vastus:  "Kasutavad kõik vastava pädevusega hambarstid."

Küsimus:  Kas 52454 (väike kõva- ja pehmete kudede plastika) võib panna 2 korda, kui on tegemist SUURE kõva- ja pehmete kudede plastikaga? Mida loetakse väikeseks?
Vastus:  "Ei saa topelt kodeerida. Suurema defekti korral on tegemist NLLK teenusega."

Küsimus:  Miks puudub implantatsiooni kood, kuigi periimplantiidi raviks ja implandaadi eemaldamiseks on koodid olemas?
Vastus:  Implantaadi paigaldamise teenust ei ole võimalik ilma implantaadita teostada. Lisatasu TTL-s olevatele teenustele ei tohi patsiendilt küsida.

Küsimus:  Kas koodi 52445 (traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni 3 hamba ulatuses) kasutamisel 4 hamba lahastamisel tohib seda rakendada 2 korda ühel arvel?
Vastus:  Jah.

Küsimus:  Kood 52408 (hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses) – kui hambad asuvad neljas erinevas sektoris, kas siis märgitakse arvele 4x52408?
Vastus:  Kui fluoroteraapiat tehkase 4 sekstandi ulatuses, siis kodeeritakse 4x52408.

Küsimus:  Kas kirurgias tohib kasutada koodi 52402 (kardioloogilise staatuse ja raviplaani koostamin
Vastus:  Lähtuvalt meditsiinilisest põhjendatusest ja korrektselt dokumenteertuna.(kogu suuõõne staatus).

Küsimus:  Kas hambaarst saab teha külgülesvõtet (endised koodid 7900, 7901 ja 7902)?
Vastus:  Võib kasutada vastavalt TTL-is rakendatud korrale. Eeldab iga piirkonna kirjeldamist.

Küsimus:  Sooviksin palun täpsustust mõningate teenuste koodide kohta(52430,52429,52431,52433).Kas ajutine täidis on sisse arvestatud või võib ajutise täidise koodi rakendada iseseisvana?
Vastus:  Teenustele, mille nimetuses ei ole märgitud alustäidust ega ajutist täidist võib lisaks juurde märkida täidise.

Küsimus:  Kas ortodontias oleks võimalik koodiga 52652 koos, kasutada koodi 52401(hambaarsti korduv vastuvõtt), kuna enamikel juhtudel visiitidest on enne kaare vahetust vajalik hammaste puhastamine katust- poleerimine pasta ja harjadega. Lisaks toimub kogu ortodontilise ravi ajal korduv professionaalne hügieenivõtete õpetamine ja õigetest hügieeninõuetest kinnipidamise olulisuse rõhutamine ( see isegi ei sõltu, kas lapsel on suus breketid või mõni muu suust eemaldatav/ mitte-eemaldatav ortodontiline aparaat).
Vastus:  Ortodontilise ravi käigus ilmnenud meditsiinilisest näidustusest lähtuvalt võiks pigem kasutada teostatud teenusena koodiga 52412 -Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest, mille juurde kuulub ka nõustamine. Põhjendatus tuleb korrektselt dokumenteerida. Ortodontiliste teenuste eest tasub haigekassa kuni 19 aastaste kindlustatute eest, kellel on TTL ortodontia §-s nimetatud näidustused (diagnoosid).

Julgustame hambaarste täiendavate küsimuste korral pöörduma kas oma piirkonna halduri või otse haigekassa poole, et tagada kõigile osapooltele sujuv üleminek uuele süsteemile.