Haigekassa hüvitised

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud inimesele, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Töövõimetushüvitise arvestamisel ei võeta arvesse doktoranditoetusi, vanemahüvitist ja teisi valla, linna või loomeliidu poolt makstavaid toetusi ning nendelt makstud sotsiaalmaksu Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid on järgmised:

  • Haigushüvitist  makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatud inimesele, kellel on töölt ajutine töövabastus. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta asub siin.
  • Hooldushüvitist makstakse ravikindlustatud inimesele, kes põetab haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Sünnitushüvitist  makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkuse korral. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Lapsendamishüvitist makstakse ravikindlustatud inimesele alla kümneaastase lapse lapsendamisel. Täpsem info hüvitise kohta on siin.

Lisaks ajutise töövõimetuse hüvitistele on veel mitmeid mitterahalisi hüvitisi.

  • Hambaravihüvitist saavad ravikindlustatud täiskasvanud, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastasedravikindlustatud, rasedad,  alla üheaastase lapse emad ja suurenenud hambaravivajadusega inimesed. Täpsem info hüvitise kohta on siin.
  • Proteesihüvitist saavad üle 63-aastased ravikindlustatud inimesed, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.
  • Täiendavat ravimihüvitist saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptidega ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Täiendavat ravimihüvitist saab juhul, kui on täidetud hüvitise saamise tingimused.