Arstiabi Euroopas pensionäridele

Kui pensionär soovib asuda elama Eestisse või Eestist teise EL liikmesriiki, on tal võimalik saada asukohariigis arstiabi samadel tingimustel selles riigis elavate inimestega. Kui Eesti pensionär soovib minna elama teise liikmesriiki, on välisriigis arstiabi saamiseks võimalik taotleda vormi E121/S1. Mitmel juhul jääb inimese kindlustajariigiks välisriigis elades siiski Eesti.

Kui pensionär soovib Eestisse tagasi pöörduda ja taastada haigekassas ravikindlustus, tuleb täita avaldus “Avaldus vormikohase tõendi E121 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas”, mille leiate haigekassa kodulehelt.

Vormi E121/S1 saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Haigekassa piirkondlikku osakonda. Avalduse vormi saab Eesti Haigekassa koduleheküljelt või klienditeenindusbüroost. Pärast vormi E121/S1 väljastamist säilib isikul õigus saada Eestis ajutise viibimise jooksul vajaminevat arstiabi näiteks siis kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood. Õigus saada Eestis teenuseid, mida loetakse plaaniliseks arstiabiks (nt. pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil isik naaseb oma elukohariiki jne) peatub perioodiks, mil pensionär vormi E121/S1 alusel teises EL liikmesriigis kindlustatud on.

Asudes elama Eestisse

Teisest EL liikmesriigist Eestisse elama asuvatel pensionäridel tekib siin vastavalt määrusele 883/2004 õigus saada arstiabi võrdsetel tingimustel Eesti pensionäridega. Selleks, et seda õigust tõendada, tuleb Eesti Haigekassale esitada vormikohane tõend E121 või S1, mille on väljastanud selle riigi sotsiaalkindlustus-või ravikindlustusasutus, kust isik pensioni saab (EL riikide kontaktasutused leiate meie kodulehelt).
Selleks, et saada kindlustust:

  1. Esitage Eesti Haigekassa klienditeenindusbüroole vorm E121 või S1 kahes eksemplaris koos meie kodulehel oleva avaldusega "Avaldus EL pensionäri (E121/S1) või lähetatud töötaja (E106/S1) ning nende pereliikmete registreerimiseks". Avalduse saate täita ka klienditeenindusbüroos koha peal.

  2. Haigekassa kontrollib avalduse ja vormide laekumisel seda, et Teie elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel oleks Eestis ning et Teil ei oleks siin mõnel muul alusel juba kindlustust (nt. töötajana või Eestis riiklikku pensioni saava isikuna). Kui elukoht on Eestis ning muul alusel kindlustusele õigust ei ole, vormistatakse Teile ravikindlustus ja Teil on õigus saada igasuguseid tervishoiuteenuseid Eestis võrdselt siinsete pensionäridega.

  3. Ravikindlustuse saamisest teavitatakse Teid kirjalikult.

  4. Euroopa ravikindlustuskaardi saate tellida samast asutusest, mis väljastas Teile vormi E121/S1. Nt. kui Te saite oma vormi E121/S1 Soome KELA’st, siis väljastab KELA Teile ka Euroopa ravikindlustuskaardi. Euroopa ravikindlustuskaarti on Teil vaja juhul, kui lähete reisile mõnda teise EL liikmesriiki v.a Eesti. Selle alusel on Teil õigus saada teises riigis reisil olles seal viibimise jooksul vajalikuks osutuvat arstiabi võrdselt selles riigis kindlustatud isikutega.

Eestis arsti juures käies näidake oma isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood (ID kaart, juhiluba, pass).

Asudes elama teise EL liikmesriiki

Teise EL liikmesriiki elama minevale Eesti pensionärile jätkab pensioni maksmist Eesti ja seetõttu jääb Eesti selle pensionäri kindlustajariigiks. Kindlustajariigina hakkab Eesti pensionäri elukohariigile tema ravikulude eest maksma. Eesti Haigekassa maksab ka pensionäri pereliikmete eest, kes elavad mõnes muus riigis kui kindlustajariik.

Kui Eesti riiklikku pensioni saav isik läheb teise liikmesriiki elama, peab ta Eesti Haigekassast kaasa võtma vormikohase tõendi E121/S1. Pärast selle vormi registreerimist uues elukohariigis tekib pensionäril õigus igasugusele arstiabile võrdselt teiste selle riigi pensionäridega.

Eesti Haigekassa kannab vormile E121/S1 vajadusel ka pensionäriga teise riiki elama asuvad ülalpeetavad pereliikmed. Pereliikmetel on nii elukohariigis kui Eestis samasugused õigused kui pensionäril.

Vormi E121/S1 saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Haigekassale. Avalduse vormi saab Eesti Haigekassa koduleheküljelt või meie klienditeenindusest. Pärast vormi E121/S1 väljastamist säilib isikul õigus saada Eestis ajutise viibimise jooksul vajaminevat arstiabi näiteks siis kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood. Õigus saada Eestis teenuseid, mida loetakse plaaniliseks arstiabiks (nt. pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil isik naaseb oma elukohariiki jne) peatub perioodiks, mil pensionär vormi E121/S1 alusel teises EL liikmesriigis kindlustatud on.

NB! Vormi väljastamise eelduseks on see, et isik on Eesti Rahvastikuregistrit teavitanud oma elama asumisest välisriiki. Elukoha muutusest saab Rahvastikuregistrit teavitada kohaliku omavalitsuse või Eesti saatkonna kaudu.

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad pensionär ja tema ülalpeetav pereliige tellida Eesti Haigekassast.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse saada vajaminevat arstiabi teistes EL liikmesriikides, kui isiku elukohariik ning Eesti.

Näiteks: Kui te elate Soomes, olete seal Eesti Haigekassa poolt väljastatud vormi E121/S1 alusel kindlustatud ning tahate minna turismireisile Hollandisse, siis peate te reisile minnes tellima Eesti Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle alusel on teil õigus saada Hollandis reisi jooksul vajaminevat arstiabi Hollandi kindlustatutega võrdsetel alustel.
Lähemalt selle kohta, mida Euroopa ravikindlustuskaart teile annab ning kuidas seda tellida.