Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Euroopa Liidu ravikulude tagasimakse

Alates 25.10.13 võivad Eesti Haigekassas kindlustatud minna teise EL liikmesriiki, et saada seal ravi ning taotleda pärast seda haigekassalt rahalist hüvitist. See tähendab, et esialgu tuleb kõik kulud ise kanda, rahalist hüvitist haigekassalt on võimalik taotleda pärast teenuse osutamist ning vajalike dokumentide esitamist.

pilt

Haigekassa hüvitab üksnes nende tervishoiuteenuste maksumuse, mida patsiendil on õigus saada haigekassa kulul ka EestisHüvitist ei maksta tervishoiuteenuste eest, mis on Eestis kindlustatud patsiendi jaoks tasulised (näiteks täiskasvanute silmanägemist korrigeerivad laseroperatsioonid, väljaspool riiklikku immuniseerimiskava teostatavad vaktsineerimised) või ei ole patsiendile lähtuvalt tema terviseseisundist näidustatud. Samuti on õigus taotleda hüvitist välisriigis ostetud ravimite ja meditsiiniseadmete eest, mis on kantud soodusravimite või kompenseeritavate meditsiiniseadmete loetellu ning millele oleks isikul õigus ka Eestis saada soodustust.

Kui välisriigis osutatakse teenuseid (uuringud, analüüsid), mis võivad küll seal riigis kuuluda teenustepaketi hulka, kuid Eestis ei ole antud seisundi puhul hüvitatavad, siis ei ole haigekassal võimalik neid kulusid hüvitada. Samuti on välisriiki arstile pöördudes vajalik pere-või eriarsti saatekiri, seda samadel alustel nagu Eestis arsti vastuvõtule minnes.

Patsiendil tuleb ka arvestada, et haigekassa maksab hüvitist haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hindades, mitte välismaise hinnakirja alusel. Kui välismaal saadud tervishoiuteenuse maksumus on suurem kui haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olev summa, jääb tekkinud hinnavahe patsiendi enda kanda. Samuti jäävad patsiendi enda kanda omaosaluse, sõidu- ja muud kulud, mida ei hüvitata patsiendile Eestis sama tervishoiuteenuse saamise korral. 

Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotluse menetlemisel on haigekassal õigus raviarvete kontrollimiseks kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11), alusel loodud siseturu infosüsteemi. Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise maksmisel ei hüvitata kindlustatud isikule kehtestatud lisatasu ja täiendavat omaosalust.

 

Hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise korra leiate lehelt Euroopa Liidu avaldused

EL ravikulude rahalist hüvitist on võimalik taotleda kahel erineval alusel:

1. Hüvitamine ravi osutanud riigi hinnakirjale vajamineva arstiabi korral (Määrus (EÜ) nr 883/2004)

2. Hüvitamine Eestis sätestatud hinnakirja RaKS §662alusel (patsiendiõiguste direktiiv 2011/24/EL)

1. Seda on õigus saada ainult juhul kui tegemist oli vajamineva arstiabiga ajutiselt teises riigis viibides ehk vajadus arstiabi järgi tekkis juba teises riigis viibides. Otsuse ravi vajalikkuse kohta teeb välisriigi arst, võttes arvesse meditsiinilist põhjendatust, eeldatava viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust. Vajadus tagasiulatuva hüvitamise järgi võib tekkida näiteks juhul kui Teil ei olnud kaasas Euroopa Ravikindlustuskaarti.

2. Selle sätte alla ei kuulu teise riiki minek sellel eesmärgil, et seal end ravida.

3. Õigus on tervishoiuteenustele, mis on osutatud riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes.

4. Haigekassa teeb järelepärimise riiki, kus Teid raviti ning vastavalt sealt tulnud infole kannab hüvitatava summa Teie pangaarvele.

5. Hüvitamise või mittehüvitamise otsuse teeb tervishoiuteenust ostunaud riik oma seadusandluse põhjal ning hüvitatakse vastavalt ravi osutanud riigi tariifidele.

6. Kuna järelepärimine tehakse teise riiki, võtab menetlemine aega vähemalt 6 kuud.

1. Õigus saada hüvitist nii plaanilise kui ka vajamineva arstiabi puhul ning nii riiklikus- kui ka eraraviasutuses teenuste osas, mis on osutatud peale 25. oktoobrit 2013.a.

2. Hüvitamine toimub nende tervishoiuteenuste puhul, mida isikul on õigus saada ka Eestis ning samadel alustel nagu saades seda tervishoiuteenust Eestis.

3. Hüvitamise aluseks on Eesti õigusaktid ja Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud hinnad. Täpsema info leiate järgmistest õigusaktidest
- EHK tervishoiuteenuste loetelu;
- EHK ravimite loetelu;
- Ravimite piirhinnad;
- Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

4. Taotluse menetlemine võtab aega keskmiselt 3 kuud. 

Tagasimakse taotlemiseks peavad raviteenuse arved ning retseptid olema makstud. Maksmata arveid haigekassa ei menetle.

Hüvitise saamiseks tuleb haigekassale esitada järgmised dokumendid:

1.     Tagasimakse taotlus
2.     Originaalarved, retsepti koopia, maksmist tõendavad dokumendid
3.     Raviloo kokkuvõte/epikriis (võib olla koopia)

Võiks sisalda järgmist infot:
- Patsiendi nimi ja isikukood 
- Raviasutuse ja osakonna nimetus,
- Ravil viibimise aeg, voodipäevade arv
- Osutatud tervishoiuteenuste kirjeldus
- Diagnoos (põhidiagnoos, kaasuvad haigused, diagnoosi põhjendus, haiguse kulg, isiku seisund saabumisel)

- Teostatud uuringud/analüüsid, medikamentoosne ravi
- Operatsioonid (kuupäev, nimetus, anesteesia)
- Seisund väljakirjutamisel
- Režiim- ja ravialased soovitused, soovitused taastusraviks
- Töövõimetusleht
- Raviarsti nimi

4.     Saatekiri (võib olla koopia). NB! Saatekirja ei pea lisama järgmistel juhtudel:

- trauma korral või silmahaiguste, naha- ja suguhaiguste, günekoloogia, psühhiaatria korral või seoses tuberkuloosiga;
- juhul kui olete teises liikmesriigis õppiv õpilane või üliõpilane ja Te olete esitanud selle kohta haigekassale vastavasisulise tõendi;
- juhul kui Teile on väljastatud üks järgnevatest vormidest: E112/S2, E106/S1, E109/S1 või E121/S1 (ehk määruse 883/2004 art 17, art 19, art 24, art 26 alusel kindlustatud isikud);
- juhul kui Teid suunatakse välisriigis viibimise ajal edasi teise eriarsti juurde ja Te ei naase vahepeal Eestisse;
- juhul kui Teil tekib vajadus arstiabi järele juba teises riigis viibides (vajaminev arstiabi Määruse EÜ 883/2004 alusel).

NB! Haigekassas on kasutusel igal kindlustatul korraga üks arvelduskonto. Juhime tähelepanu, et kui olete haigekassale esitanud rahaliste hüvitiste saamiseks erinevate pankade kontode andmeid, siis kõik väljamaksmata rahaliste hüvitiste ülekanded tehakse isiku viimati esitatud kontole. Kontoandmeid saab muuta kodanikuportaali kaudu või paberkandjal avaldusega.