Asudes elama teise EL liikmesriiki

Teise EL liikmesriiki elama minevale Eesti pensionärile jätkab pensioni maksmist Eesti ja seetõttu jääb Eesti selle pensionäri kindlustajariigiks. Kindlustajariigina hakkab Eesti pensionäri elukohariigile tema ravikulude eest maksma. Eesti Haigekassa maksab ka pensionäri pereliikmete eest, kes elavad mõnes muus riigis kui kindlustajariik.

Kui Eesti riiklikku pensioni saav isik läheb teise liikmesriiki elama, peab ta Eesti Haigekassast kaasa võtma vormikohase tõendi E121/S1. Pärast selle vormi registreerimist uues elukohariigis tekib pensionäril õigus igasugusele arstiabile võrdselt teiste selle riigi pensionäridega.

Eesti Haigekassa kannab vormile E121/S1 vajadusel ka pensionäriga teise riiki elama asuvad ülalpeetavad pereliikmed. Pereliikmetel on nii elukohariigis kui Eestis samasugused õigused kui pensionäril.

Vormi E121/S1 saamiseks tuleb esitada avaldus Eesti Haigekassale. Avalduse vormi saab Eesti Haigekassa koduleheküljelt või meie klienditeenindusest. Pärast vormi E121/S1 väljastamist säilib isikul õigus saada Eestis ajutise viibimise jooksul vajaminevat arstiabi näiteks siis kui ta käib Eestis oma peret külastamas või siin puhkamas. Et tõendada oma õigust vajaminevale arstiabile, tuleb näidata oma ID kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood. Õigus saada Eestis teenuseid, mida loetakse plaaniliseks arstiabiks (nt. pikemaajaliselt etteplaneeritavad operatsioonid; teenused, mille osutamine on võimalik lükata ajale, mil isik naaseb oma elukohariiki jne) peatub perioodiks, mil pensionär vormi E121/S1 alusel teises EL liikmesriigis kindlustatud on.

NB! Vormi väljastamise eelduseks on see, et isik on Eesti Rahvastikuregistrit teavitanud oma elama asumisest välisriiki. Elukoha muutusest saab Rahvastikuregistrit teavitada kohaliku omavalitsuse või Eesti saatkonna kaudu.

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad pensionär ja tema ülalpeetav pereliige tellida Eesti Haigekassast.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse saada vajaminevat arstiabi teistes EL liikmesriikides, kui isiku elukohariik ning Eesti.

Näiteks: Kui te elate Soomes, olete seal Eesti Haigekassa poolt väljastatud vormi E121/S1 alusel kindlustatud ning tahate minna turismireisile Hollandisse, siis peate te reisile minnes tellima Eesti Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle alusel on teil õigus saada Hollandis reisi jooksul vajaminevat arstiabi Hollandi kindlustatutega võrdsetel alustel.
Lähemalt selle kohta, mida Euroopa ravikindlustuskaart teile annab ning kuidas seda tellida.