Ravimi müügiloa hoidjatele

Soodusravimite loetelu täiendamise põhimõtted

Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril), samaaegselt piirhindade muutmisega.

Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud sotsiaalministri määruses: Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad

Ravimite farmakoökonoomilise hindamise juhendiga saab tutvuda siin (pdf).

Juhtudel, kus soodusravimite loetelu muutmisega seoses võib ette näha ravimite kasutamise tava ja Eesti Haigekassa rahaliste kohustuste muutust, kaasatakse taotluste menetlemisse ravimikomisjon. Ravimikomisjoni koosseisu kuulub 8 liiget – Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Nõukoja, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Komisjon on nõuandev sotsiaalministrile ning selle arutelude protokollid avalikud. Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina 2-kuuliste intervallidega.

Detailse informatsiooni menetluses olevate ravimisoodustuste taotluste kohta ja Ravimikomisjoni koosolekute päevakorraga ja protokollidega saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Tervishoiuteenuste loetelus olevate ravimite nimekirja täiendamise põhimõtted leiate loetelu muutmise üldinfo lehelt.