Ravijuhendid

Ravijuhend on dokument, mis annab soovitusi tervist mõjutavate tegevuste kohta. Selles antakse tervishoiutöötajatele tõenduspõhiseid juhiseid haiguste diagnoosimise ja ravimise viiside kohta, samuti võib see sisaldada soovitusi haiguste ennetuseks või patsientide koolitusstrateegiad vms. Ravijuhendis toodud teave aitab teha valikuid eri sekkumisviiside vahel, mis mõjutavad tervist, ravikvaliteeti ning tervishoiuressursside kasutamist.

Kõigis tervishoiu valdkondades on ravijuhendeid koostades vaja arvestada riigi olusid ja tervishoiukorraldust. Ravijuhendite koostamisel tuleb arvestada nii kliinilise tõendusmaterjali kui ka kohalike kulude ja väärtushinnangutega. Kliinilise tõendusmaterjali hindamisel on toeks rahvusvahelised andmeallikad.

Ravijuhendite koostamise eestvedajaks on nõukoda, kelle tegevuse eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamine, juhtides kulutõhusate ja tõenduspõhiste, kohalikke oludega arvestavate Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi. Nõukojas on 12 liiget. Nõukoja liikmed määratakse kolmeks aastaks. Nõukoja tööd juhib Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan või tema poolt nimetatud isik. Nõukoda on asutatud Eesti Haigekassa poolt tegutsema ühena selle nõuandva õigusega komisjonidest. Nõukoja tööd toetab Eesti Haigekassa.

Ravijuhendi koostamist koordineerib mitme eriala esindajatest koosnev ravijuhendi töörühm, mille valib ja kinnitab igale ravijuhendile nõukoda. 

Tegevus toimub koostöös ravijuhendite püsisekretariaadiga, kelle eesmärk on tagada ravijuhendite kvaliteet, mis on kooskõlas tõenduspõhise meditsiini põhimõtete ja käsiraamatus esitatud metoodikaga. Püsisekretariaat moodustati 2018. aasta mais Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöölepingu alusel ning tegutseb meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi juures. Täpsemat infot ravijuhendite püsisekretariaadi kohta leiate lehelt https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/valdkonnast/ravijuhendite-pusisekretariaat.

Ravijuhendite rakendustegevuste koordineerimise eest vastutab haigekassa.

Oma eesmärkide saavutamiseks nõukoda:

  1. valib vastavalt käsiraamatus toodud hindamiskriteeriumitele kord aastas ravijuhendite algatajate esitatud taotluste seast võimalike koostatavate ravijuhendite teemad, arvestades haigekassa esitatud rahalisi võimalusi;
  2. teeb haigekassa juhatusele ettepaneku rahastada taotluste seast väljavalitud ravijuhendite koostamist;
  3. kinnitab iga haigekassa rahastatava ravijuhendi väljatöötamiseks töörühma koosseisu ja selle juhi;
  4. annab töörühmale ülesanne teha haigekassa juhatusele ettepanekud iga konkreetse ravijuhendi koostamise sekretariaadi liikmete osas;
  5. kinnitab töörühma ja sekretariaadi liikmete huvide konfliktide arvesse võtmise korra ja hindab vajadusel huvide konflikte enne ravijuhendi koostamist ja väljatöötamise protsessi;
  6. kinnitab enne ravijuhendi koostamise alustamist selle lõplik käsitlusala;
  7. hindab tunnustamiseks esitatud ravijuhendi soovituste tõenduspõhisust ja koostamise protsessi ning edastab vajadusel töörühmale suunised ravijuhendi täiendamiseks;
  8. kinnitab käsiraamatu protsessiga kooskõlas valminud ravijuhendi ja selle rakendusplaani ning määrab rakendusplaani täitmise jälgimise eest vastutaja;
  9. hindab pärast ravijuhendi kinnitamist vähemalt kolme aasta jooksul ravijuhendi praktikasse rakendumist.