Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kliinilised indikaatorid

Kliinilised indikaatorid töötab välja Eesti Haigekassa juhatuse otsusega 12.04.2017.a. nr 158 ja 09.05.2018.a.  nr 204 on moodustatud  ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda, mis on haigekassa juhatusele nõuandev organ.

Nõukoja tegevuse eesmärk on patsientidele osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi järjepidev parendamine:

  • töötades välja põhimõtted ja metoodika ravikvaliteeti iseloomustavate indikaatorite valikuks, mis toetavad Eestis tervikliku tervishoiu kvaliteedisüsteemi arendamist;
  • andes heakskiidu tõenduspõhistele ning kohalike oludega arvestavatele indikaatoritele, mis tuleb juurutada;
  • hinnates juurutatud indikaatorite analüüsi tulemusi ja andes soovitusi indikaatorite täiendamiseks jm ravikvaliteeti tagavateks tegevusteks Eestis.

Oma eesmärkide saavutamiseks nõukoda:

  • töötab välja prioriteetsete haigusseisundite ja nende ravikvaliteeti iseloomustavate indikaatorite valiku metoodika;
  • valib prioriteetsed haigusseisundid, mille ravikvaliteeti tuleb Eestis monitoorida ja määrata selleks indikaatorid;
  • kinnitab haigusseisundi tõenduspõhist käsitlust kajastavate indikaatorite kirjelduse;
  • teeb ettepanekud iga indikaatori juurutamise rakendusplaani osas;
  • hindab pärast indikaatorite juurutamist regulaarselt nende monitoorimise vastavust seatud standarditele;
  • hindab indikaatorite tulemuste vastavust olemasolevatele standarditele;
  • kord aastas vaatab üle ja vajadusel esitab ettepanekuid indikaatorite ja/või monitoorimise kaasajastamiseks.

Nõukoja esimees on prof Joel Starkopf ja liikmeteks on dots Peeter Padrik (asendusliige dr Margit Valgma), prof Helle Karro (asendusliige dr Aivar Ehrenberg), prof Peep Talving (asendusliige dr Tiit Meren), prof Raul-Allan Kiivet (asendusliige prof Anneli Uusküla), dr Peeter Jaanson (asendusliige dr Sven Janno, dr Katrin Martinson (asendusliige prof Ruth Kalda), dr Toomas  Kariis (asendusliige prof Margus Lember), Sirje Kree (asendusliige Maivi Parv).