Üldarstiabi rahastamise lepingu tingimustele vastavuse jälgimine

Haigekassa kontrollib  perearstidega sõlmitud lepingute täitmist ning üldarstiabi kättesaadavust.

Lepingupartnerite lepingu täitmise jälgimine
  • Haigekassa jälgib regulaarselt lepingu täitmist. Lepingu täitmise jälgimisel hinnatakse fondide täitmist kumuleeruvalt. Oluliste erisuste (sh võrreldes keskmisega oluline fondide üle- või alatäitmine) korral võetakse ühendust lepingupartneritega ning juhitakse tähelepanu. Vajadusel teostakse täiendavaid analüüse või tehakse haigekassa siseselt ettepanekud sihtvalikute või standardpäringute läbiviimiseks.
Lepingupartnerite kontrollid
  • Lepingupartnerite kohapealseid kontrolle viiakse läbi kliendi pöördumise järgselt või haigekassa initsiatiivil (nt analüüsi, esitatud taotluse järgselt). Üldarstiabi kohapealset kontrolli (nt kättesaadavuse hindamine) viivad haigekassa usaldusarstid läbi külastades perearstikeskusi, saamaks ülevaade tegelikust olukorrast. Kohapealne kontroll annab võimaluse sisuliste probleemkohtade aruteluks ja lahenduste leidmiseks lähtuvalt konkreetsest perearstikeskusest.
  • Lepingupartneri kaugmeetodil kontrolle viiakse läbi kliendi pöördumise järgselt või haigekassa initsiatiivil (nt analüüsi, esitatud taotluse järgselt). Kontrollil hinnatakse terviseameti nimistu  registris, teenuse osutaja enda ja/või kohaliku omavalitsuse kodulehel kajastatut. Samuti võidakse asjaolude selgitamiseks perearstiga ühendust võtta telefoni ja/või e-kirja teel.
  • Ravikindlustushüvitiste määramise õigsuse kontroll teostatakse kindlustatute ja/või kolmandate osapoolte üksikpöördumise järgselt. Kontroll võidakse teostada lepingupartneri kohapealse kontrollina ja/või ravidokumentide hindamise alusel.