Register 2023. a menetletavate taotluste kohta

2023. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2023. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Ettepanekute kohta koostatud eksperthinnangud avalikustatakse taotluste juures menetlusperioodi jooksul. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

  • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

  • Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 9. märts 2023. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimetus
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts   
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide Selts   
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts   
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts   
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia Ühing   
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   

1521

Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   
1522Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi pegtsetakoplaanigaOY Swedish Orphan Biovitrum Ab   
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1524Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1526Adjuvantravi atesolizumabiga varases staadiumis mitte-väikerakk kopsuvähiga patsientidele operatsiooni ja plaatinapõhise kemoteraapia järgseltEesti Onkoteraapia Ühing   
1527Tüümuse stromaalse lümfopoetiini vastane bioloogiline ravi (anti-TSLP-ravi) astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts   
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts   
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts   
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts   
1531MRT põhine intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimineEesti Onkoloogide Selts   
1532Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - pärasoole pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1533Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - hingetorust, bronhist või kopsust lähtunud pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts   
1537Tuppe paigaldatav tugirõngas ehk pessaar vaagnapõhjaorganite allavaje ja/või uriinipidamatuse korrektsiooniksEesti Naistearstide Selts    
1538Metastaatilise või mitteresestseeritava uveamelanoomi ravi tebentafuspigaEesti Onkoteraapia Ühing, Medison Pharma Eesti OÜ   
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1541Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumis-reparatsiooni geeni defekt-susega (mismatch repair deficient, dMMR) kasvajate raviksMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1542Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga koos bevatsizumabiga või ilma, persisteeriva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaelavähi raviks täiskasvanutel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 1Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1544Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - söögitoru pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts   
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1546Oksüdatiivse stressi taseme määramineEesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts   
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1548Neuromuskulaarne ultraheli (NMUH)Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

  
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts   
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts   
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1553Gestatsioondiabeedi nõustamine (ämmaemand)Eesti Ämmaemandate Ühing   
1554Vastsündinu ja imiku toitmisnõustamineEesti Ämmaemandate Ühing   
1555Vaimse tervise nõustamine perinataalperioodisEesti Ämmaemandate Ühing   
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal   
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1559Spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring vastsündinuteleEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1560Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi tsidofoviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1562Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine. Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon.Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts   
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur. Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal.Eesti Hematoloogide Selts   
1567Rinna- ja munasarjavähi täppisennetuse tervikteenusEesti Onkoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts    
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1570Esmatasandi piirkondlik kriisikeskusEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts    
1572Perearsti rahastusmudeli pearaha perearsti ning perearsti puhkuseagse asendaja tööjõukulu komponendi muutmine praeguselt 147 töötunnilt kuus 168 töötunniksEesti Perearstide Selts    
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts    
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ   
1575Intrakraniaalne elektroentsefalograafia (EEG)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ   
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ   

1582

Ambulatoorse ja statsionaarse neuroloogilise patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti - neuroloogi)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1583Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurAbbvie Eesti OÜ   
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing