Toetuse taotlemise tingimused

1.1.    Taotluse saab esitada pärast eelnõustamise läbimist ja positiivset eelhinnangut.

1.2.    Toetust saab taotleda jooksvalt.

1.3.    Taotlus esitatakse haigekassa veebilehe või riikliku dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu.

1.4.    Taotlus koosneb:

·              Projekti kirjeldusest (Taotlusvorm, lisa 2)

·              Projekti eelarve ja tegevuskava kirjeldusest (Projekti eelarve ja tegevuskava vorm, lisa 3)

1.2.    Haigekassa veebilehelt saab infot:

·              Arendusprojektide toetamise eelarve kohta

·              Taotluse vormide ja vajalike dokumentide kohta

·              Taotluste vastuvõtmisest, vastuvõtmise peatamisest ja lõpetamisest

1.3.    Läbiviidava teadusuuringu puhul tuleb taotlusega esitada eetikakomitee luba või eetikakomitee seisukoht, et luba ei ole vaja.

1.4.    Taotlus peab olema taotleja ja kõigi partnerite poolt digitaalselt allkirjastatud.

·              Allkirjastamisega kinnitavad taotleja ja partnerid vastavuse nõudmiste täitmist.

·              Taotluses tuuakse välja ka see, millist organisatsiooni allkirjastamisel esindatakse.

2.1. Toetuse taotlemiseks on vajalik läbida projektiidee eelnõustamine. 

2.2. Eelnõustamiseks esitatakse Tervisekassale projekti lühikirjeldus projekti ideevormil (lisa 1). 

2.3. Ideevorm esitatakse Tervisekassa veebilehe või riikliku dokumendivahendus kihi (DHX) kaudu. 

2.4. Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele. 

2.5. Eelnõustamise tulemusena tehakse taotlejale ettepanek innovatsioonitoetuse taotluseesitamiseks, idee täiendamiseks või idee suunamiseks mõnda teise meetmesse. 

2.6. Eelnõustamise läbinud projektile määratakse registreerimise number (Projekti ID). 

2.7. Registreerimisumbrit kasutatakse projektiga seotud suhtluses: 

2.7.1. Poolte vahelises suhtluses taotlusele viitamiseks. 

2.7.2. Taotlusega seotud e-kirja subjekti real. 

2.7.3. Dokumendivahenduskihi kaudu dokumentide esitamisel märkuste lahtrisse. 

2.8. Eelnõustamise läbimine ei tähenda automaatselt taotluse rahuldamise otsust. 

3.1.   Taotlus esitatakse Tervisekassa veebilehe või riikliku dokumendivahenduskihi (DHX) kaudu. 

3.2.    Toetust saab taotleda jooksvalt aasta jooksul kuni innovatsioonitoetuseks ettenähtud eelarve ammendumiseni. 

3.2.1.  Innovatsioonitoetuse aastase eelarve avalikustab Tervisekassa oma veebilehel 15. jaanuariks. 

3.3.    Taotlus koosneb: 

3.3.1.   Taotlusvormil esitatud projekti kirjeldusest (Lisa 2)

3.3.2. Projekti eelarve ja tegevuskava kirjeldusest (Lisa 3) 

3.3.3. Eetikakomitee loast koos uuringu protokolliga või eetikakomitee seisukohta, et luba ei ole vaja. 

 

3.4.    Taotlus peab olema taotleja ja kõigi partnerite poolt digitaalselt allkirjastatud. 

3.5.    Allkirjastamisel kinnitavad taotleja ja partnerid, et taotluses esitatud info on korrektne. 

3.6.    Pärast taotluse esitamist on taotleja:

3.6.1. Peamine kontakt Tervisekassale

3.6.2. Taotluse rahuldamisel või osalisel rahuldamisel toetuse saaja. 

3.6.3. Vastutav kõigi toetuse saamisega seotud nõudmiste ja tingimuste täitmise eest. 

4.1. Toetuse suurus ühe projekti kohta on vahemikus 30 000 kuni 500 000 eurot ja moodustab kuni 65% abikõlbulikest kuludest. 

4.2. Projekti abikõlbulikkuse periood kirjeldatakse toetuse kasutamise lepingus. 

4.3. Abikõlbulikud on kulud, mis on vajalikud projekti elluviimiseks ning on kooskõlas õigusaktidega: 

4.3.1. Personalikulud projektis osalejate ulatuses, mil nad tegelevad konkreetse projektiga. 

4.3.2. Vahendite ja seadmete kulu sel määral ja ajavahemikul, mil neid kasutati projekti jaoks. 

4.3.3. Turutingimustel sisseostetavate teenuste kulud, mis seostuvad otseselt projekti elluviimisega (uuringud, teadmised, patendid, nõustamisteenused vms). 

4.3.4. Toote senistesse protsessidesse integreerimisega seonduvad kulud (digilahenduste omavahelised integratsioonid, digilahenduste tõlkimine, kasutajate koolitamine jne). 

4.3.5. Täiendavad üldkulud ja muud tegevuskulud, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega (kontoritarbed, IT süsteemid, sidekulud jne). 

4.4. Abikõlbulikud kulud: 

4.4.1. On tasutud toetuse saaja või partneri arvelduskontolt. 

4.4.2. On tõendatud selgete, konkreetsete ja asjakohaste kirjalike tõenditega. 

4.4.3. On eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastavad Eesti finantsaruandluse standardile. 

4.5. Abikõlbulikud kulud EI OLE: 

4.5.1. Tootearenduseks vajalikud kulud. 

4.5.2. Kulud, mis ei ole tehtud abikõlbulikkuse perioodil. 

4.5.3. Sularahas tasutud kulud. 

4.5.4. Rahatrahvid ja muud rahalised sanktsioonid (sh leppetrahvid). 

4.5.5. Erisoodustusmaks ja erisoodustusega maksutatavad kulud. 

4.5.6. Käibemaks, väljaarvatud juhul, kui toetuse saaja ei ole käibemaksukohuslane või kui käibemaksukohuslasest toetuse saaja tõendab, et ei saa tekkinud kuludelt käibemaksu maha arvata. 

4.5.7. Kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud teistest allikatest või muul viisil (nt kindlustushüvitis).