Töövõimetuslehe andmete edastamine

Töövõimetuslehtede edastamine

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis

Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine on tööandjatele kohustuslik. Haigekassa soovitab asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest tööandjat teavitab (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende töövõimetuslehtede eest, mis on haigekassale esitatud hiljem kui 90 kalendripäeva pärast töövõimetuslehel märgitud töövabastuse lõpu kuupäeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal lähtuvalt võlaõigusseadusest õigus nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Teavitamine

Teavituse tellimine avatud töövõimetuslehtede ning tööandja andmete ootel olevate lõpetatud töövõimetuslehtede kohta.

Teavitusteenusega saavad liituda äriregistris registreeritud ettevõtted ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Teavituse saab tellida teenuse teavituskalendrist. Teavitus saadetakse  e-posti aadressile.

Teavitust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata ettevõtted, millel on äriregistris esindusõiguse erisus (nt: B-kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Teavitamine avatud töövõimetuslehtedest

Teavitus saadetakse tööandjale pärast töövõimetuslehe avamist.

Teavitamine lõpetatud töövõimetuslehtedest

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist haigekassa andmekogusse.

Liitumine äriregistris olevale asutusele

Juriidilised isikud ja FIE-d saavad töövõimetuslehe andmeid elektrooniliselt edastada riigiportaalis.

Riigiportaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi abil. Andmete edastamiseks vali pärast sisenemist esindaja roll.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Administraatori määramise taotlusel (.doc või .odt vormingus) peab olema allkirjaõigusliku isiku/isikute allkiri. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help [at] ria.ee või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu maantee 139a, Tallinn, 15169.

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjuta riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help [at] ria.ee.

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Haigekassa klienditelefonil 669 6630 või e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal, kes ei ole registreeritud Eesti Äriregistris, ei ole võimalik riigiportaalis  E-TVL teenust kasutada.

Mitteresidendist tööandjale edastab haigekassa töövõimetuslehtede andmed koos tööandja tõendi vormiga. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks, et haigekassa saaks töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

  • e-posti teel aadressile  info [at] haigekassa.ee;
  • postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10113.