Kontaktpunkti õigusraamistik

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga on kehtestatud eeskirjad patsiendi õigustele saada tervishoiuteenuseid teises EL-i liikmesriigis. Selleks, et hõlbustada patsientide juurdepääsu ohututele ja kvaliteetsetele piiriülestele tervishoiuteenustele, tegutsevad igas liikmesriigis riiklikud kontaktpunktid, kes jagavad selleteemalist teavet. Samuti edendatakse liikmesriikide tervishoiualast koostööd, arvestades liikmesriikide siseriiklikku pädevust tervishoiuteenuste korraldamisel ja osutamisel.

Kontaktpunkti tegevus teabe jagamisel põhineb ka koostööl patsientide organisatsioonide ja muude huvigruppidega. Koostöövõrgustikus osalejate ja kontaktpunkti vahel sõlmitakse vajadusel leping, milles määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused ning muud tingimused. Samuti teeb kontaktpunkt koostööd ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktide ja ametiasutustega. Täpsed reeglid riikliku kontaktpunkti töö sisule on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Riikliku kontaktpunkti ülesandeid täidab Eesti Haigekassa koostöös sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Ravimiametiga. Kontaktpunkti tööd rahastatakse sotsiaalministeeriumi eelarvest.