Tervishoiuteenuste kvaliteet

Kvaliteedisüsteemi arendamine on Eesti tervishoiusüsteemi ja ravikindlustuse olulisemaid prioriteete, mille rakendamisest võidavad patsiendid, tervishoiuteenuse osutajad ja ühiskond tervikuna. Haigekassa peab väga oluliseks tervikliku kvaliteedisüsteemi loomist ja rakendamist Eesti tervishoius, mis tähtsustab nii raviprotsessi tegevuste standardiseerimist kui ka ravi(protsessi) tulemuste mõõtmist ja terviklikku hindamist. 

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusele loetakse tervishoiuteenust kvaliteetseks, kui see vastab:

  • patsiendi vajadustele ja ootustele;
  • erialaselt aktsepteeritud nõuetele;
  • ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele;
  • tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse;
  • on osutatud põhimõttel - maksimaalne tulemus võimalikult madalate kulutustega.

Tervishoiuteenuste ühtlaselt hea kvaliteedi tagamiseks on vajalik osutatud teenuste järjepidev monitoorimine ja kvaliteedinäitajate regulaarne hindamine. Erinevaid indikaatoreid, kui suhteliselt kiireid ravitegevuse hindamise tööriistu, kasutab haigekassa ka oma partneritele tagasiside andmiseks. Tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimiseks kasutab haigekassa Partnerite kontrollkliinilisi auditeid, tegevuste ja tulemuste mõõtmise meetodeid (kliinilised indikaatorid haigekassa andmetel), DRG-d.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamiseks toetab haigekassa erinevaid erialaühenduste ja raviasutuste tegevusi nagu ravijuhendite nõukodaravikvaliteedi indikaatorite nõukodaandmekvaliteedi parandamineparimatest rahvusvahelistest praktikatest õppimiseks erinevate arendusprojektide toetamine ja algatamine. Osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamisel ja parendamisel peab haigekassa väga oluliseks koostööd erialaühendustega, tervishoiuteenuse osutajatega, sotsiaalministeeriumiga, Tervise Arengu Instituudiga, õppeasutustega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (WHO, WHO esindus Eestis).  Koos kuue suurema haiglaga osaletakse WHO PATH projektis ja juurutatakse rahvusvahelisi kvaliteedi indikaatoreid.

Patsientidel on võimalik anda oma tagasiside tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta pöördudes otse tervishoiuteenuse osutaja poole ja/või teavitades haigekassat info [at] haigekassa.ee. Haiglavõrgu arengukava haiglad viivad regulaarselt läbi ka patsientide rahulolu-uuringuid, mille tulemustega saab tutvuda haiglate kodulehel. Elanikkonna ja partnerite rahulolu-uuringute tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Seminaride materjalid & ettekanded

2013