Riiklik kontaktpunkt

Olete riikliku piiriülese arstiabi kontaktpunkti lehel. Siit saate vastused küsimustele, millist arstiabi on võimalik Eesti Haigekassa kindlustusega Euroopas ja ka mujal maailmas saada. Samuti leiate siit infot, kuidas abi saamiseks toimida, mis see maksab, kuidas hüvitatakse, mida reisile kaasa võtta jne. Lisaks saavad informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis.  

  Igas Euroopa Liidu liikmesriigis on vähemalt üks asutus, mis aitab inimestel saada infot, kuidas saada välismaal arstiabi. Sellist asutust nimetatakse riiklikuks kontaktpunktiks. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesandeid haigekassa.

  Riikliku kontaktpunkti töö tugineb peamiselt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivile 2011/24/EL. Direktiiv käsitleb patsiendiõigusi piiriüleses tervishoius. Piiriülene tervishoiuteenus on ravikindlustatud inimesele teises Euroopa Liidu liikmesriigis määratud või osutatud tervishoiuteenus ning koos sellega retseptiravimite ja meditsiiniseadmete väljakirjutamine ning väljastamine. 

  Kontaktpunkt annab Eesti patsientidele piiriülese tervishoiuteenuse kohta järgmist teavet:

  1) teiste liikmesriikide riiklike kontaktpunktide kontaktandmed;
  2) piiriülese tervishoiuteenuse kulude hüvitamise tingimused, juurdepääs hüvitistele ja nende määramise kord;
  3) kaebuste esitamise kord ja hüvitiste taotlemise võimalusedd, vaidluste lahendamise võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral; haldusmenetlused ning edasikaebamis- ja heastamiskord;
  4) tervishoiuteenused, mille puhul on piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks nõutav  eelluba (ravikindlustuse seaduse § 663), samuti kogu vajalik teave eellubade ja ravijärjekordade süsteemi kohta;
  5) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud retseptidele kantavad andmed;
  6) võimaluse korral esialgne hinnang piiriülese tervishoiuteenuse tarbimisega kaasnevate kulude hüvitatava summa kohta;
  7) patsiendiõigused.

  Kontaktpunkt annab teiste Euroopa Liidu liikmesriikide patsientidele piiriülese tervishoiuteenuse kohta vähemalt järgmist teavet:

  1) Eestis kehtivad tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusstandardid ning juhised ja milliste tervishoiuteenuste osutajate suhtes standardeid ning juhiseid kohaldatakse;
  2) Eestis kehtiv tervishoiuteenuste osutajate järelevalve ja hindamise kord ning teave, milliste tervishoiuteenuste osutajate suhtes seda kohaldatakse;
  3) kaebuste esitamise kord ja hüvitiste taotlemise võimalused, vaidluste lahendamise võimalused, sealhulgas piiriülestest tervishoiuteenustest tuleneva kahju korral, haldusmenetlused ning edasikaebamis- ja heastamiskord;
  4) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuste osutajad, konkreetse teenuseosutaja õigus teenuseid osutada või tema tegevuspiirangud ning puudega inimeste juurdepääs haiglatele;
  5) tervishoiuteenused, millele on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 504 sätestatud juurdepääsupiirangud;
  6) patsiendiõigused.

  Kontaktpunkt annab nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide teenuseosutajatele, ametkondadele ja muudele isikutele piiriülese tervishoiuteenuse kohta vähemalt järgmist teavet:

  1) piiriülese tervishoiuteenuse kulude hüvitamise tingimused, juurdepääs hüvitistele ja nende määramise kord;

  2) Eestis tegevusluba omavad tervishoiuteenuste osutajad, konkreetse teenuseosutaja õigus teenuseid osutada ja tema tegevuspiirangud;

  3) tervishoiuteenused, mille puhul on piiriülese tervishoiuteenuse saamiseks nõutav eelluba (ravikindlustuse seaduse §663), samuti kogu vajalik teave eellubade ja ravijärjekordade süsteemi kohta;

  4) tervishoiuteenused, millele on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 504 sätestatud juurdepääsupiirangud;

  5) võimalus suunata haruldase haigusega patsiente teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse diagnoosimisele ja ravile, mis ei ole riigisiseselt kättesaadav; täpsemat infot leiate siit;

  6) teises liikmesriigis kasutamiseks mõeldud retseptidele kantavad andmed.

  Direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu:

  -pikaajalise hoolduse teenused, mille eesmärk on toetada rutiinsete igapäevaste toimingute tegemiseks abi vajavaid inimesi;

  -elundite kättesaadavus ja jaotamine elundisiirdamise eesmärgil;

  -riiklikud nakkushaiguste vastased vaktsineerimisprogrammid, mis on suunatud elanikkonna tervise kaitsmisele liikmesriigi territooriumil ning mille suhtes kohaldatakse eriplaneerimist ja rakendusmeetmeid.

  Kirjuta meile

  Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame Sulle kiiresti ja kaasame vajadusel vastamiseks tervishoiu spetsialiste.

  Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

  • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] haigekassa.ee
  • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • helistad haigekassa infotelefonile ja tuvastad oma isiku, kas mobiil-ID või Smart-ID'ga