Ravimitest

Ravimid ja vaktsiinid on väga kallid ja seetõttu aitab osaliselt või täielikult nende eest tasuda haigekassa. Ravimisoodustuse pakkumine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine on üks võimalus inimestele taskukohaste ravimite kättesaadavuse tagamiseks. See aitab vältida olukorda, kus patsient ei alusta vajalikku ravi ravimi liiga kõrge hinna tõttu.

Erinevate nakkushaiguste kontrolli all hoidmiseks rahastab ja hangib haigekassa ravimeid, vaktsiinide ja immuunglobuliine. Lisaks korraldab ja rahastab haigekassa antidootide riigihankeid, millega tagatakse enamlevinud mürgistusjuhtumite ravi erakorralise meditsiini osakondades

Soodusravimid

Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine riiklikest vahenditest on üks meetmetest ravimite kättesaadavuse tagamisel. Soodusravimite loetellu kantud ravimite eest tasumisel osaleb Eesti Haigekassa.

Ravimitele soodustuse kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • vajadus ravimi järele, sh ravimi rahaline kättesaadavus ilma soodustuseta või madalama soodusmääraga;
 • ravimi tõendatud efektiivsus ning ohutus
 • ravimi kuluefektiivsus (hinna ja efektiivsuse suhe, hinnataseme õigustatus)
 • alternatiivsete ravimite või raviviiside olemasolu
 • ravimi väär- ja liigkasutuse võimalikkus ja tagajärjed
 • ravimi ratsionaalse kasutuse tagamise ning jaemüügi mahu usaldusväärse prognoosi võimalikkus
 • vastavus ravikindlustuse rahalistele vahenditele, sealhulgas põhimõte, et kulud ravimihüvitistele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20% tervishoiuteenuse hüvitise kuludest.

Rohkem infot soodusravimite kohta leiat siit

Hinnakokkulepped

Selleks, et tagada ravimite stabiilset turustamist ja vältida hindade tõusu, sõlmib haigekassa juhatuse esimees ravimitootjatega hinnakokkuleppeid. Hinnakokkulepetega on hõlmatud ainsad sama toimeaine ja manustamisviisiga soodusravimite loetellu kantud ravimid ning need piirhinnagruppidesse kuuluvad ravimid, mis on piirhinnast odavamad või sellega võrdsed.

Hinnakokkulepete sõlmimise kord on kirjeldatud sotsiaalministri määruses "Hinnakokkuleppe sõlmimise kord".

Ravimihanked

Ravimite riigihankeid korraldatakse ja rahastatakse Eesti Haigekassa kaudu. Ravimite soetamine on osa vastavate riiklike tervishoiuprogrammide raames ellu viidavatest tegevustest. Eesti Haigekassa hangib:

 • antiretroviirusravimeid;

 • tuberkuloosiravimeid;
 • vaktsiine ning immuunglobuliine/antitoksiine;
 • antidoote

Ravimite ja vaktsiinide kesksetest riigihangetest saate parema ülevaate siit.