Toetuse väljamaksmine

11.1. Tervisekassal on toetuse kasutamise tingimuste olulise rikkumise puhul toetuse andmise otsus osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada. 

11.2. Toetuse andmise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsustab Tervisekassa juhatus. 

11.3. Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt tagastada. 

11.4. Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise teeb Tervisekassa järgmistel juhtudel: 

11.4.1. Toetust on kasutatud mitte-abikõlbuliku kulu hüvitamiseks. 

11.4.2. Taotluses ettenähtud projekti tulemused ei ole saavutatud. 

11.4.3. Toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlbulikust (näiteks projekti tulemuste avalikustamise nõue). 

11.4.4. Ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. 

11.4.5. Toetuse saaja ei ole esitanud tähtajaks vahearuannet. 

11.4.6. Taotleja, sh tema partneri, tegevuse või tegevusetuse tõttu on Tervisekassale tekkinud kahju, sh mainekahju. 

11.4.7. Toetuse saaja või partneri suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

11.4.8. Toetuse andmine või kasutamine ei ole kooskõlas riigiabi reeglite, sh üldise grupierandi määrusega. 

11.5. Toetuse saaja peab nõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul vastava otsuse tegemisest alates. 

11.6. Taotlejal on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda toetuse tagasimaksmise ajatamist (näiteks kui kogu summa korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse). 

12.1.    Toetuse kasutamise tingimuste olulisel rikkumisel on haigekassal õigus toetuse maksmisest keelduda.

12.2.    Esmalt antakse taotlejale tähtaeg tuvastatud rikkumise või puuduse kõrvaldamiseks.

12.3.    Haigekassa lõpetab toetuse väljamaksmise, kui:

·              Taotleja ei lõpeta rikkumist või ei kõrvalda puuduseid tähtajaks

·              Rikkumist hinnatakse piisavalt tõsiseks, et mitte anda puuduste kõrvaldamiseks tähtaega

·              Rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti toetamiseks

12.4.    Muuhulgas loetakse oluliseks rikkumiseks juhtumeid, kus:

·              Taotleja on taotluses või projekti elluviimise jooksul esitanud valeandmeid

·              Taotleja ei ole täitnud seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks riigihanke korraldamine taotleja, s.h. tema partneri püsiv või korduv maksuvõlg)

·              Ilmnenud on asjaolud mis annavad alust arvata, et taotleja ei suuda ettenähtud ajaks ja mahus projekti ellu viia

·              Arendusprojekti eesmärkide ei täideta

13.1.    Haigekassal on õigus makstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda juhul, kui:

·              Tuvastatakse taotleja tegevuses rikkumine, mille tulemusel ei ole kinni peetud õigusaktides sätestatud tingimustest

·              Toetust ei ole kasutud sihipäraselt

·              Taotluse esitamisel või projekti elluviimisel on esitatud valeandmeid

·              Taotleja rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti jätkamise vastu

·              Taotleja, s.h tema partneri, tegevuse või tegevusetuse tõttu on haigekassale tekkinud kahju (nii rahaline kui mainekahju)

13.2.    Toetust võib tagasi nõuda 3 aastat pärast projekti lõpparuande heakskiitmist.

13.3.    Taotlejal on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda toetuse tagasimaksmise ajatamist (näiteks kui kogu summa korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse).