Asudes elama Eestisse

Teisest EL liikmesriigist Eestisse elama asuvatel pensionäridel tekib siin vastavalt määrusele 883/2004 õigus saada arstiabi võrdsetel tingimustel Eesti pensionäridega. Selleks, et seda õigust tõendada, tuleb Eesti Haigekassale esitada vormikohane tõend E121 või S1, mille on väljastanud selle riigi sotsiaalkindlustus-või ravikindlustusasutus, kust isik pensioni saab (EL riikide kontaktasutused leiate meie kodulehelt).
Selleks, et saada kindlustust:

  1. Esitage Eesti Haigekassa klienditeenindusbüroole vorm E121 või S1 kahes eksemplaris koos meie kodulehel oleva avaldusega "Avaldus EL pensionäri (E121/S1) või lähetatud töötaja (E106/S1) ning nende pereliikmete registreerimiseks". Avalduse saate täita ka klienditeenindusbüroos koha peal.

  2. Haigekassa kontrollib avalduse ja vormide laekumisel seda, et Teie elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel oleks Eestis ning et Teil ei oleks siin mõnel muul alusel juba kindlustust (nt. töötajana või Eestis riiklikku pensioni saava isikuna). Kui elukoht on Eestis ning muul alusel kindlustusele õigust ei ole, vormistatakse Teile ravikindlustus ja Teil on õigus saada igasuguseid tervishoiuteenuseid Eestis võrdselt siinsete pensionäridega.

  3. Ravikindlustuse saamisest teavitatakse Teid kirjalikult.

  4. Euroopa ravikindlustuskaardi saate tellida samast asutusest, mis väljastas Teile vormi E121/S1. Nt. kui Te saite oma vormi E121/S1 Soome KELA’st, siis väljastab KELA Teile ka Euroopa ravikindlustuskaardi. Euroopa ravikindlustuskaarti on Teil vaja juhul, kui lähete reisile mõnda teise EL liikmesriiki v.a Eesti. Selle alusel on Teil õigus saada teises riigis reisil olles seal viibimise jooksul vajalikuks osutuvat arstiabi võrdselt selles riigis kindlustatud isikutega.

Eestis arsti juures käies näidake oma isikut tõendavat dokumenti, millel on Eesti isikukood (ID kaart, juhiluba, pass).