Tagasi

Koostöö ja lepingupartnerid

Euroopa Liidu info partnerile

Üldine põhimõte arstiabi osutamisel teises liikmesriigis kindlustatud isikule Eestis viibimise ajal

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad vajavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Kui teises EL liikmesriigis kindlustatud isik on Eestisse tulnud eesmärgiga siin arstiabi saada, on tegemist plaanilise raviga ning selle jaoks peab olema kaasas eeluba ehk vorm E112 või porditav dokument S2. Kui sellist eelluba kaasas ei ole, siis peab teenuseosutaja esitama arve isikule mitte haigekassale.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks on järgmised dokumendid:

  • Kui tegemist on ajutisel viibimisel vajamineva arstiabiga ning isik ei ole tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada on teenuse hüvitamise aluseks Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat.
  • Kui isik on tulnud Eestisse eesmärgiga siin ravi saada, on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E112 või S2.
  • Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1.

Vormid E 106 ega E 121 (S1) ei ole aluseks arstiabi osutamisel. Antud vorm peab olema eelnevalt Haigekassas registreeritud ning sellisel juhul on isik kantud ravikindlustuse andmekogusse.

Tulenevalt sellest, et Itaalias on Euroopa ravikindlustuskaart ühendatud riikliku ravikindlustuskaardiga võib juhtuda, et nad väljastavad Euroopa ravikindlustuskaarte, millel isiku ja pädeva asutuse andmed on asendatud tärnidega. Sellist kaarti aktsepteerida ei tohi.

Hollandis väljastatakse lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile (European Health Insurance Card) ka ülemaailmse kehtivusega ravikindlustuskaarte (World Health Insurance Card). Õigus tasuta vajaminevale arstiabile on siiski vaid Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. World Health Insurance Card’i tuleb käsitleda erakindlustuspoliisina.

 

Ravi rahastamise lepingu üldtingimused ja üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused käsitlevad muu hulgas ka tervishoiuteenuse osutamist teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud inimesele.  

  • kontrolli  Euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi olemasolu;
  • hinda arstiabi vajadust ja lase täita patsiendi küsimustik;
  • tee ja säilita koopiad:  Euroopa ravikindlustuskaardist või selle asendussertifikaadist, patsiendi dokumendist, küsimustikust;
  • edasta osutatud teenuse eest arve haigekassale.

Kõigepealt tuleb arstil kontrollida, kas inimesel on ravikindlustus. Välismaalasest patsiendi ravikindlustuse olemasolu kontrollitakse haigekassa andmekogust.

Kui patsient on haigekassa andmekogus ehk päringu tulemusel selgub, et inimene on  kindlustatud, tuleb temaga edasi tegeleda täpselt nii nagu Eestis ravikindlustatud inimesega.

Kui inimesel ei ole haigekassa andmekogu andmetel  ravikindlustust, peab tal olema ette näidata Euroopa  ravikindlustuskaart või Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat. Siin tuleb tähele panna, et iga Euroopa liikmesriik väljastab kaardi või selle asendussertifikaadi oma riigi keeles. Seega võib patsient esitada näiteks soomekeelse kaardi või selle asendussertifikaadi. Teiste riikide kaartide näidiseid näeb Euroopa Komisjoni veebilehel. Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi näidist näeb siit.

1. Patsiendil ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati. Sellisel juhul on tegemist tasulise teenusega (v.a vältimatu arstiabi), mille eest on tervishoiuteenuse osutajal õigus patsiendilt vastavalt oma hinnakirjale raha küsida. Hinnakirjas ei tohi kehtestada välismaalastele teistsuguseid hindu kui kohalikele patsientidele.

2. Patsiendil on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat.  Sellisel juhul peab talle osutama vajaminevat arstiabi võrdselt Eestis kindlustatud inimestega. Arstiabi peab olema patsiendile meditsiiniliselt põhjendatud ja abi osutamisel peab arvestama patsiendi Eestis viibimise kestust. Arstiabi vajaduse üle otsustab tervishoiuteenuse osutaja.

Enne vajamineva arstiabi osutamist teeb tervishoiuteenuse osutaja Euroopa ravikindlustuskaardist või selle asendussertifikaadist koopia ja laseb patsiendil täita küsimustiku. Kui patsient soovib saada ajutise töövõimetuse tõendit, siis tuleb talle kaasa anda täidetud E116 vorm.

Patsiendi raviarve tuleb edastada haigekassale. Alates 2020. aastast hakkas kehtima uus raviarvete edastamise süsteem. Nüüd täidab tervishoiuteenuse osutaja programmis arve edastamisel ka vastavad väljad ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi kohta. Arvele ei pea enam lisama koopiat Euroopa ravikindlustuskaardist või selle asendussertifikaadist ja patsiendi küsimustikust. Küll aga teeb tervishoiuteenuse osutaja nendest dokumentidest koopiad ja säilitab need, sest haigekassal on õigus vajadusel nimetatud dokumente raviasutuselt küsida.

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale raviarved. Tasutud arvete eest makstud summad küsib haigekassa tagasi patsiendi kindlustanud Euroopa Liidu liikmesriigi pädevalt asutuselt.

Pea meeles!

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on patsiendil õigus saada seda ravi, mida ta vajab siin viibimise ajal. Plaanilist ravi (patsient tuleb Eestisse eesmärgiga konkreetset ravi saada) Euroopa ravikindlustuskaart ei kata.

Krooniliste haigete jaoks on eraldi tervishoiuteenuste nimekiri (neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia), mida arst peab inimesele osutama vajamineva arstiabi raames ja Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel tuleb osutada ka raseduse ja sünnitusega seotud tervishoiuteenuseid, sh sünnitusabi.

Hambaravis vajamineva arstiabi osutamise eest tuleb inimesel arve ise tasuda, kuna Eestis kehtiv hambaravihüvitise süsteem ei võimalda Euroopa Liidus kindlustatud inimese raviarvelt hüvitatavat summat kohe maha arvestada. Inimesel on õigus teenuste eest makstud arvete alusel küsida hüvitist riigilt, kus ta on ravikindlustatud.

Juhend raviasutustele

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine ja arvete edastamine haigekassale

Tervishoiuteenuste arvete menetlemine ja edastamine haigekassale

1. Teenuse osutaja hindab, kas teenuse vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi täidetud küsimustik (eesti ja inglise keeles).
2. Kui vajadus on põhjendatud, osutab teenust nagu oleks tegemist Eesti Haigekassa kindlustatuga (visiiditasud, voodipäevatasud täpselt samasugused nagu Eesti Haigekassa kindlustatulgi; ooteperiood teenuse saamiseks ka täpselt samasugune).
3. Teenuse osutaja osutab teenust isiku eeldatava Eestis viibimise aja jooksul (kui selleks on meditsiiniline vajadus).
4. Vormikohasele tõendile märgitud tõendi kehtivusaeg peab katma teenuse osutamise aja.
5. Teenuse osutaja teeb vormikohasest tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia.
6. Ühte koondarve pakki pannakse ainult teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarved.
7. Elektroonsel edastamisel tuleb koondarve ja vastavate raviarvete ning lisatud koopiate üleslaadimisel valida kuvatud Eesti Haigekassa osakond ning seejärel valida saadetise tüübiks välismaalased.  
8. Juhul, kui on vaja välja kirjutada retsept, tuleb sellele märgitavad andmed võtta ainult vormikohaselt tõendilt. Retseptile ei tohi märkida Eesti isikukoode.
9. Teenuse osutaja lisab teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule vajamineva või plaanilise arstiabi osutamisel igale raviarvele koopia tõendist/kaardist/asendussertifikaadist ning isiku poolt täidetud küsimustikust.

Kindlustusdokumentide elektrooniline edastamine haigekassale

Raviasutus saab haigekassale  edastada teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kindlustatute kindlustusdokumentide koopiad (Euroopa ravikindlustuskaart, asendussertifikaat, vormid E112 või S2 ja E123 või DA1) ning täidetud küsimustikud elektrooniliselt. Sellisel juhul ei ole paberkandjal või meili teel vaja saata raviarveid ja koondarveid haigekassale.
EL kindlustust tõendavate dokumentide koopiad tuleb haigekassale esitada pdf-formaadis (pdf peab olema loetav kõikide andmete osas). Iga pdf-failina salvestatud kindlustusdokumendi nimetuseks tuleb märkida isiku raviarve number (näiteks RH2805188). Kõik ühe koondarve pdf-failid peavad asuma ühes DigiDoci failis. DigiDoci fail nimetuseks tuleb panna raviasutuse registrinumber ja koondarve number. Raviasutuse registrinumber ja koondarve number tuleb faili nimes eraldada alakriipsuga (näiteks 90006399_35).

DigiDoci ei pea digitaalselt allkirjastama. Originaalkoopiad kindlustust tõendavatest dokumentidest tuleb säilitada tervishoiuteenuse osutaja juures.
EL kindlustatute raviteenuse arved edastatakse haigekassale üle Interneti turvatud kanali eraldi saadetisena, kusjuures saadetise struktuur peab vastama „Raviarvete elektroonse saadetise formaadile”; 

Elektrooniliselt edastatavas raviarvete pakis tuleb haigekassa osakonnaks valida etteantud kuvatud osakond (Harju, Pärnu, Tartu või Viru); Saadetise tüübiks valida –> välismaalane; Raviarvele tuleb andmed võtta isiku vormikohaselt tõendilt).
DigiDoc fail tuleb edastada haigekassase Toru kaudu. Fail tuleb laadida ravilehtede üleslaadimise lehele XMLvälja.

Haigekassa tasub raviarved, millele on lisatud korrektselt vormistatud kindlustust tõendavad dokumendid. EL kindlustatute kindlustusdokumentide koopiateta esitatud raviarvete kohta vormistatakse raviasutusele pretensioon ning selles summas arvet ei tasuta.


Kui pdf-failina dokumentide saatmise võimalus mingil hetkel puudub, tuleb kindlustust tõendavate dokumentide koopiad ja patsiendi täidetud küsimustikud saata haigekassa e-mailile info [at] haigekassa.ee .

NB!
- Kui teises liikmesriigis kindlustatud isik ei esita vormi E112 või S2/ERK kaarti/ERK asendussertifikaati, on õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu haigla hinnakirja alusel andes patsiendile raviarve ning tasumist tõendava dokumendi, kui raviarve ei sisalda tasumise kinnitusandmeid. Haigla hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineeriks väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.
- Kui isik tuli Eestisse ainult sel eesmärgil, et ravi saada, peab tal olema kaasas vorm E112 või S2.

Kui seda ei ole, siis Eesti Haigekassa teenuse osutajale plaanilise ravi eest kulu ei korva ja isik tasub teenuse eest ise.

Kontaktisikud haigekassas:

- EL seadusandlust puudutavad küsimused: tel 6 033 686 , tel 6 033 672 
- Haigekassa usaldusarst, tel 6033661 (teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarvete sisulised küsimused)
 

Töövõimetusleht - E115 ja E116

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115. 

Antud vormide saamiseks peab patsient:

  • paluma oma raviarstil täita ära vormi E116, mille leiate siit.
  • esitama E116 vormi koos taotlusega (Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks) haigekassale.

Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3., 4., ja 5. kasti või väljad (kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde). Palume täita vormi trükitähtedega juhul kui täidate vormi käsitsi, mitte arvutis. Kui vorm on täidetud, siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu aadressil Suur-Jõe 63, Pärnu 80042. Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1., 2. ja 8. lahtri ning teeb juurde vormi E115.


Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta, palume pöörduda Eesti Haigekassa poole telefonil 443 0237 või e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.

Välisriigis väljastatud töövõimetusleht

Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel.

Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb esitada tööandjale, kes lisab sinna tööandja tõendi.

Haigekassas on igal kindlustatul hüvitise saamiseks ainult üks arvelduskonto, mida saate kontrollida riigiportaalis eesti.ee või klienditelefonil 669 6630. Kõik ülekanded tehakse viimati esitatud arvelduskontole.

Haigekassa nõudmisel tuleb välisriigi arsti väljastatud tõendile lisada vandetõlgi kinnitatud tõlge eesti keelde. Tõendi tõlkimise kulud kannab kindlustatu.

Euroopa Liidu digiretsept

Ravimite soodustingimuse väljastamine

JUHEND: Digiretseptide väljakirjutamine soodustingimustel teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule

Sotsiaalministri määrusega Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” on kinnitatud EL kindlustatutele ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord.

Kui isik on tõendanud oma kindlustuskaitse kehtivust teises EL liikmesriigis vormikohase tõendiga, on tal õigus soodusretseptiravimile täpselt samasugustel alustel nagu oleks tegemist EHK kindlustatuga. Soodusretseptiravim kirjutatakse välja juhul, kui isikul on selleks meditsiiniliselt põhjendatud vajadus. Arsti poolt väljakirjutatud vajamineva ravimi kogus peab sõltuma isiku Eestis viibitava perioodi pikkusest.

Vormikohased tõendid on: Euroopa ravikindlustuskaart, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat, vorm E112, tõend S2, vorm E123, tõend DA1.

Kui isik ei esita EL kindlustust tõendavat dokumenti või talle osutatava raviteenuse vajadus ei ole ilmnenud Eestis viibides, kuid siiski vajab ravimeid oma tervisliku seisundi tõttu, on arstil õigus väljastada ilma soodustuseta retsept.

Kuna digiretsepti infosüsteemis on soodustuse arvutamise kohta kindlustust tõendava dokumendi täpsed andmed, tuleb arvestada, et ilma soodustuseta ehk täishinnaga retsepti koostamisel ja digitaliseerimisel tuleb retseptile sisestada kindlustust tõendilt ainult isikukood ja elukohariik. Teisi andmeid ei tohi sisestada, kuna sel juhul arvutab Retseptikeskus automaatselt soodustuse.

Ravimeid võivad välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid ja ämmaemandad ja nende poolt ravitavate ambulatoorseks raviks ja sotsiaalministri määruse “ Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (“Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõikes 2 nimetatud isikud ja tingimused) alusel.

Soodustusega retsepti koostanud arst säilitab isiku haigusloo juures koopia EL kindlustust tõendavast dokumendist. Kui EL liikmesriigi pädev asutus ei ole nõus haigekassale arvet tasuma ja soovib lisainformatsioonina saada koopiat isiku kindlustust tõendavast dokumendist, on Eesti Haigekassal õigus pöörduda koopia saamiseks isikule raviteenust osutanud või retsepti väljastanud arsti poole.