Nimistuga alustamine ja lõpetamine

Perearstikonkursid

Haigekassa viib läbi avalikke perearstikonkursse: 
 1.   Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
 2.   Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Alates  01.07.2022 viib Eesti Haigekassa läbi avalikke perearstikonkursse.  

Hetkel käimasolevad perearstikonkursid: 

Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112"Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

 

 • Nõmme linnaosa (N0145) perearstikonkurss- PD saab alla laadida SIIT

Kuulutus

 • Järva vald (N0438) perearstikonkurss - PDF saab alla laadida SIIT

Järve vald (N0438) perearstikonkurss
Järve vald (N0438) perearstikonkurss- link kandideerimiseks

PEREARSTILE ESITATAVAD NÕUDED

Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
Haigekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

KONKURSITEADE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Haigekassale teates märgitud tähtpäevaks.

KONKURSI LÄBIVIIMINE

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor. Muutub konkursside läbiviimise kord ja vorm, kus pöörame rohkem tähelepanu kandideerija laiemale profiilile (suhtlemisoskus, meeskonna juhtimine, isiklik professionaalne areng, eesmärgistatud juhtimine, perearstiabi pädevus).

TÄHTAJAD

Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

Komisjoni koosolekul:

 1. kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
 2. kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 3. otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
 4. määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

NIMISTU KINNITAMINE

Haigekassa kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu.

 

Maarika Liivamäe
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] haigekassa.ee
53489251

 

Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Programmi tutvustus

Inkubatsiooniprogramm on perearstiteenuse järjepidevuse tagamise toetusmeede, mis ühendab nimistuta perearsti nimistust loobuva perearstiga.  Nii võimaldab nimistu sujuvat järkjärgulist üleandmist. Programmi näol tekib nimistut üle andval perearstil ja nimistuga tutvuda soovival perearstil hea võimalus koos töötada.

Programmi sõnastus TTL-is: „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

Tasustatakse koodiga 3052. Tasu makstakse 3642 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Programmis osalemise eelised

Nimistust loobuv perearst:

 • lisatasu 3642 eurot kuus, et kaasata töösse nimistuga tutvuv perearst;
 • saab nimistu turvaliselt üle anda;
 • nimistu patsiendid saavad varakult teada perearsti loobumise soovist;
 • nimistu patsiendid saavad võimaliku uue perearstiga tutvuda ja harjuda;
 • saab vähendada järkjärgult töökoormust;
 • järjepidev arstiabi ei katke;
 • võimalus on soovi korral jätkata oma nimistul abiarstina;

Nimistuga tutvuv perearst saab:

 • programmis osalemise tasu;
 • tutvuda nimistu patsientidega;
 • tutvuda nimistuga töötava meeskonnaga;
 • tutvuda tervishoiuteenuse osutaja korraldusliku poolega;
 • alustada ettevõtlusega järkjärgult, saades tuge eelmise perearsti poolt;
 • töötava perearsti kõrvalt kogemuse ja kindluse iseseisvalt alustada;
 • inkubatsiooniprogrammis osalemise eest olulise eelise nimistu konkursi tulemuses;
 • võimaluse kaasata nimistust loobuv perearst abiarstiks;

Programmis osalemiseks vajalikud tegevused

Kui inkubatsioonipaar on olemas, siis on edasised sammud alljärgnevad:

 • Lisatasu saamiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja Haigekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. Taotlus kannab nimetust “Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“.

Taotluse vorm

 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt lisatasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Kui muutuvad taotluse punktis 3 toodud peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti andmed, tuleb Haigekassale esitada uus taotlus.
 • Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Terviseametisse nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil (kuid mitte rohkem kui 12 kuud) kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel.
 • Kood 3052 – 3642 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Kuidas leida programmiks paariline?

Kui teine paariline programmis osalemiseks puudub, siis saan toetada Teie soovi ja reklaamida üleskutset TÜ Peremeditsiini õppetooli viimase aasta residentide seas. Kokkuleppel on võimalik edastada Teie soov NOPE listi kaudu noortele perearstidele. Loodetavasti õnnestub meil sobiv huviline ja nimistuga jätkaja leida.

Nimistust loobumise avaldus esitatakse minimaalselt 6-kuud enne töö lõpetamist. Kui inkubatsiooniprogrammi huviline ilmub varem, saab avaldust esitada ka 12 kuud ette, et kasutada ära võimalus osaleda inkubatsiooniprogrammis kuni 12 kuud.

Kui inkubatsiooniprogramm on just Teie jaoks, siis palun pöörduge kas kirjalikult või helistades:

 

Maarika Liivamäe
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] haigekassa.ee
53489251

Vabanevad nimistud

NIMISTU VABANEBNIMISTU NUMBERMAAKONDPEREARSTI TEENINDUSPIIRKONDNIMISTU PEREARSTTEENUSE OSUTAJA
01.12.2022N0361PärnumaaPärnu linnSiiri Alliksooosaühing Pärnu Perearstid
01.01.2023N0438 JärvamaaJärva valdKadri RiivikPaide Arst OÜ
01.01.2023N0159HarjumaaTallinna linnLjubov PavlovaHaabersti Perearstikeskus OÜ
01.01.2023N0430JärvamaaJärva valdEnn SultsPerearst Enn Sults FIE
01.02.2023N0812HarjumaaSaku valdEpp VesselOsaühing Saku Tervisekeskus
01.02.2023N0375PärnumaaPärnu linnLeili RoometsOÜ Tõstamaa Tervisekeskus
01.03.2023N0709TartumaaTartu linnUrve Kutsar-PissarevOÜ Tartu Raatuse PAK
01.03.2023N0711TartumaaTartu linnElma PavlovaOÜ Tartu Raatuse PAK
01.05.2023N0048HarjumaaTallinna linnKatrin SuurvarikRanna Perearstikeskus OÜ

 

Nimistuga lõpetamine

Juhend teenuse osutamisega lõpetavale perearstile

Olulisel kohal on pikem vaade nimistu osas. Seoses nimistute halduse ümberkorraldusega palume, et perearst annaks nimistuga lõpetamise soovist teada võimalikult varakult, võimalusel neli kuni viis aastat ette. See annab peremeditsiini residendile või uuele perearstile võimaluse tutvuda nimistuga võimalikult varajases faasis.

Kui soovite loobuda nimistuga töötamisest, palun esitage Eesti Haigekassale nimistust loobumise avaldus.  

Avaldus tuleks esitada esimesel võimalusel, kuid vähemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist. 

Kui väljaspool Tartut või Tallinna asuval perearstil on nimistu juures tööl peremeditsiini resident või nimistuta perearst, kes sooviks edaspidi ise nimistuga edasi töötada, on võimalik taotleda haigekassast lisarahastust. Täiendava info leiate Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Kui nimistu uus perearst asub tööle teise tervishoiuteenuse osutaja koosseisus, tuleb nimistuga tegevuse lõpetamise viimasel päeval lõpetada ja ära esitada kõik raviarved ja töövõimetuslehed. Töövõimetuslehe jätkumisel väljastab patsiendi uus perearst järgnevast päevast järglehe. 

Kui perearstil on nimistu seos 31.12 seisuga ja ta on saavutanud tulemuse perearsti kvaliteedisüsteemis, makstakse tulemustasu sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle kaudu perearst 31.12 seisuga teenust osutas. Seega, kui perearst tegutses läbi oma juriidilise isiku, mille tegevus ei jätku, on oluline, et juriidilise isiku arvelduskonto oleks avatud väljamakse tegemise ajal. 

Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine tegevusega lõpetamisel on reguleeritud määrusega „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017014?leiaKehtiv 

 

 

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks

Käsiraamatu eesmärk on abistada perearste nimistuga töö alustamisel. Kui alguses võib tunduda,
et nimistuga alustamine on keeruline ja mitmeetapiline, siis loodame, et käsiraamat toob sellesse
protsessi selgust. Käsiraamatu peatükid on järjestatud nimistuga töö alustamise sammude järgi,
aga sobivad ka eraldi lugemiseks.

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks on allalaetav SIIT